Ἱερὰ Σύνοδος

Daniel Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Νικοπόλεως κ. ∆ΑΝΙΗΛ, κατὰ κόσµον Μπαμπὰγκ Ντούϊ Μπυγιαντόρο (Bambang Dwi Byantoro), ἐγεννήθη τῇ 14ῃ/27ῃ Αὐγούστου 1956, ἐν Μοτζοκέρτῳ Ἀνατολικῆς Ἰάβας, Ἰνδονησίας εἰς οἰκογένειαν Μωαμεθανῶν καὶ μὲ παπποὺ ἰμάμην. Εἰς ἡλικίαν 17 ἐτῶν μετεστράφη θαυματουργικῶς εἰς τὸν Χριστιανισμόν. Ἀρχικῶς ἐγένετο Προτεστάντης καὶ ἐσπούδασεν εἰς Σεοὺλ Κορέας εἰς Προτεσταντικὴν Θεολογικὴν Σχολή. Ἐκεῖσε μετεστράφη εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ ἔπειτα ἀπὸ μίαν διαμονὴν εἰς Ἑλλάδα (Ἀθήναν, Μετέωρα καὶ Ἱ. Μονὴν Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους), μετέβη εἰς Βοστώνην, ὅπου ἐσπούδασε Θεολογίαν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, λαβὼν καὶ διδακτορικὸν τίτλον.

χειροτονήθη Διάκονος τὴν 16ην Ἰανουαρίου 1988 (ν.ἡ) καὶ Πρεσβύτερος τὴν 3ην Ἰουνίου 1988 (ν.ἡ) ἐν Πιτσβούργῳ Η.Π.Α., ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Πιτσβούργου Μαξίμου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Τὸ ἔτος μετέβη εἰς Ἰνδονησίαν ὅπου οὐδεὶς μέχρι τότε Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς ὑπὴρχεν καὶ ἤρχισε κατηχῶν καὶ βαπτίζων νὰ δημιουργῇ τὴν πρώτην κοινότητα Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν λαμβάνων καὶ νόμιμον ἀναγνώρισιν ὑπὸ τῆς Ἰνδονησίας ὡς «Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία Ἰνδονησίας».

Τὸ 2006 ὑπάγεται εἰς τὴν Ρωσικὴν Ἐκκλησίαν τῆς Διασπορᾶς καὶ λαμβάνει τὸν τῖτλον τοῦ Μιτροφόρου Ἀρχιμανδρίτου. Τὸ ἔτος 2019, ἐγένετο δεκτὸς εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ὁμοῦ μετὰ τοῦ μεγαλυτέρου μέρους τῶν Κληρικῶν καὶ Ἐνοριῶν τῆς Ἰνδονησίας.

Τὸν Φεβρουάριον τοῦ 2023 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος τὸν ἐξέλεξε Βοηθὸν Ἐπίσκοπον τοῦ Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου, διὰ τὴν Ἰνδονησίαν μὲ τὸν τίτλον Νικοπόλεως (ἑλληνικὴ μετάφρασις ἐκ τῆς Ἰαβικῆς τοῦ ὀνόματος τῆς πρωτευούσης τῆς Ἰνδονησίας Τζακάρτας).

Θεοφιλέστατος ὁμιλεῖ τὴν Ἰνδονησιακήν, Ἰαβικήν, Κινεζικήν, Κορεατικήν, Ἀγγλικήν καὶ (ὡς ἕνα βαθμὸν) καὶ τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν.

Τὰ ὀνομαστήρια τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νικοπόλεως κ. ΔΑΝΙΗΛ εἶναι εἰς τὰς 17 / 30 Δεκεμβρίου – Ἁγίου Προφήτου Δανιήλ.