Ἱερὰ Σύνοδος

cristodoul.jpg Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Θεουπόλεως κ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ, κατὰ κόσµον Ἰωάννης Μιχαλάκης τοῦ Ἠλιοῦ, κατάγεται ἀπὸ ἱερατικὴν οἰκογένειαν τῆς Χίου. Ἐγεννήθη εἰς Cheverly τοῦ Maryland τῶν Ἡνωµένων Πολιτειῶν Ἀµερικῆς τὸ ἔτος 1959, καὶ ἀνετράφη εἰς τὴν Νέαν Ὑόρκην ὅπου καὶ ὡλοκλήρωσεν τὰς Γυµνασιακάς του σπουδάς. Ἐν συνεχείᾳ ἐφοίτησεν εἰς τὸ Πανεπι στήµιον τῆς ἰδίας πόλεως ἀπ’ ὅπου ἀπεφοίτησεν τὸ 1981 λαµβάνων πτυχίον ἀπὸ τὴν Σχολὴν Καλῶν Τεχνῶν.

Τὸ 1991 ἐκάρη Μοναχὸς ἀπὸ τὸν τότε Ἀρχιµανδρίτην (µετέπειτα Μητροπολίτην) Παῦλον Στρατηγέαν. Τὴν 5/18-4-1998 ἐχειροτονήθη ∆ιάκονος ἀπὸ τὸν Σεβασµιώτατον Μητροπολίτην Γ.Ο.Χ. Ἀµερικῆς κ. Παῦλον, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἐχειροτονήθη τὴν 23-8-1999 Πρεσβύτερος. Τὸν Σεπτέµβριον τοῦ 2000 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος τὸν ἐξέλεξε Βοηθὸν Ἐπίσκοπον τοῦ Μητροπολίτου Ἀµερικῆς κ. Παύλου, µὲ τὸν τίτλο τῆς πάλαι ποτὲ διαλαµψάσης Ἐπισκοπῆς Θεουπόλεως, καὶ ἤδη ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 2003 ἀποτελεῖ µέλος τῆς Ἐπαρχιακῆς ἐν Ἀµερικῇ Συνόδου, ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Ἀµερικῆς, ὡς Τιτουλάριος Ἐπίσκοπος µετὰ δικαιώµατος ψήφου. 

Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Θεουπόλεως κ. Χριστόδουλος ἀναπτύσσει ποιµαντικὴν δραστηριότητα κυρίως µεταξὺ της ὁµογενειακῆς νεολαίας καὶ ὀργανώνει τηλεοπτικὰς ἐκποµπὰς ὁµολογιακοῦ χαρακτῆρος.

Τὰ ὀνοµαστήρια τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θεουπόλεως κ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ εἶναι εἰς τὰς 16 Μαρτίου (29 Μαρτίου Ν.Η.) – Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτµω.

φήµη τοῦ Θεοφιλεστάτου εἶναι:

«Χριστοδούλου τοῦ Θεοφιλεστάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἐπισκόπου Θεουπόλεως, πολλὰ τὰ ἔτη».