Ἱερὰ Σύνοδος

FOTIKIS 07

Σεβασµιώτατος Ἐπίσκοπος Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ (κατὰ κόσµον Ματθαῖος Τσάπµαν) ἐγεννήθη εἰς τὸ Ὀχάϊο τῶν Η.Π.Α. ἐν ἔτει 1953.

Εἶναι πτυχιοῦχος Μαθηµατικῶν καὶ Θρησκειολογίας ἐκ τοῦ Πανεπιστηµίου τοῦ Πρίνστον καὶ ∆ιδάκτωρ Θεολογίας ἐκ τοῦ Μπέρκλεϋ Καλιφορνίας.

Ἀπὸ τοῦ 1978 ἀποτελεῖ µέλος τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Γρηγορίου Παλαµᾶ. Ἔχει γράψει πολλὰ ἄρθρα εἰς περιοδικὰ καὶ πέντε βιβλία, θεολογικοῦ περιεχοµένου, εἶναι δὲ ∆ιευθυντὴς τοῦ «Κέντρου Παραδοσιακῶν Ὀρθοδόξων Σπουδῶν», ὡς καὶ Συντάκτης τοῦ περιοδικοῦ «Ὀρθόδοξος Παράδοσις». Εἶναι ἐπίσης µέλος τῆς ∆ιευθύνσεως καὶ τοῦ Καθηγητικοῦ προσωπικοῦ τοῦ ἀρτισυστάτου (Σεπτέµβριος 2016) Ὀρθοδόξου Θεολογικοῦ Σεµιναρίου «Ἅγιος Φώτιος» Ἔτνα Καλιφορνίας.

Ἐχειροτονήθη ∆ιάκονος τὸ 1976 καὶ Πρεσβύτερος τὸ 1977 ὑπὸ τοῦ Σεβασµ. Μητροπολίτου Καναδᾶ κ. Ἀκακίου, ἐνῷ τὴν 7.1.1991 ἐκκλ. ἡµερ. ἐχειροτονήθη ὡς Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τοῦ Σεβ. Ἔτνα κ. Χρυσοστόµου. Ἀπὸ τὸν Μάρτιον τοῦ 2014 ὑπάγεται εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν θέσιν τοῦ βοηθοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Σεβασµ. Μητροπολίτου Ἔτνα κ. Χρυσοστόµου.

Τὴν 9 /22 Ἰανουαρίου 2015 ἐξελέγη παµψηφεὶ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος Ποιµενάρχης τῆς Ἐπισκοπῆς Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ.

Τά ὀνοµαστήρια τοῦ Σεβασµιωτάτου Ἐπισκόπου Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ εἶναι στὶς 13/26 ∆εκεµβρίου – Ἁγ. Ἱεροµάρτυρος Αὐξεντίου.

φήµη τοῦ Σεβασµιωτάτου εἶναι:

α) «Αὐξεντίου τοῦ Σεβασµιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἐπισκόπου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐπισκοπῆς Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ, ἡµῶν δὲ πατρὸς καὶ Ποιµενάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐντὸς τῆς Ἐπαρχίας του) καὶ 

β) «Αὐξεντίου τοῦ Σεβασµιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἐπισκόπου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐπισκοπῆς Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ, ἡµῶν δὲ πατρὸς καὶ Ἱεράρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐκτὸς τῆς Ἐπαρχίας του).