Ἱερὰ Σύνοδος

greg Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, κατὰ κόσµον ∆ηµήτριος Μαρκόπουλος τοῦ Παναγῆ καὶ τῆς Μαρίας, ἐγεννήθη εἰς τὸν Πειραιᾶν τὸ ἔτος 1970. Ἀνετράφη ἀπὸ τοὺς θεοσεβεῖς γονεῖς του µὲ τὰ νάµατα τῆς γνησίας ὀρθοδόξου πίστεως.

Εἶναι ἀπόφοιτος Τεχνικῆς Σχολῆς καὶ τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς. Ἐν συνεχείᾳ ἐσπούδασε τὴν ἐπιστήµην τῆς Θεολογίας εἰς τὸ Ποιµαντικὸν τµῆµα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν.

Μοναχὸς ἔγινε τὸ 1989 εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίας Σκέπης εἰς τὸν Ἅγιον Στέφανον Ἀττικῆς. Τὸ αὐτὸ ἔτος ἐχειροτονήθη ∆ιάκονος ἀπὸ τὸν τότε Μητροπολίτην Ἀχαρνῶν καὶ Νέας Ἰωνίας κυρὸν Ἀθανάσιο. Πρεσβύτερος ἐχειροτονήθη τὸ ἔτος 1994 ἀπὸ τὸν Μακαριστὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος τῶν Γ.Ο.Χ. κυρὸν Χρυσόστοµον.

Ὑπηρέτησεν ὡς Ἐφηµέριος εἰς τὴν Ἐνορίαν Ἁγίας Αἰκατερίνης Ἀθηνῶν καὶ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ Ἁγίων Πάντων εἰς τὸ Πυρὶ Θηβῶν.

Τὸν Αὔγουστον τοῦ 1999 ἐξελέγη καὶ ἐχειροτονήθη ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος Ἐπίσκοπος τῆς πάλαι ποτὲ διαλαµψάσης Ἐπισκοπῆς Χριστιανουπόλεως. Ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 2003 εἶχεν ἀναλάβει τὴν Τοποτηρητείαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν, Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης. Ἐξελέγη Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 2015.

Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος εἶναι Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ∆ογµατικῶν καὶ Κανονικῶν Ζητηµάτων. ∆ιετέλεσε µέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος καὶ ∆ιευθυντὴς τοῦ περιοδικοῦ «Ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας» (Μάϊος 1998 - Ἰούλιος 1999).

Τὰ ὀνοµαστήρια τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ εἶναι εἰς τὰς 25 Ἰανουαρίου (7 Φεβρουαρίου Ν.Η.) – Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.

φήµη τοῦ Σεβασµιωτάτου εἶναι:

α) «Γρηγορίου τοῦ Σεβασµιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, Ὑπερτίµου καὶ Ἐξάρχου πάσης Θετταλίας, ἡµῶν δὲ πατρὸς καὶ Ποιµενάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐντὸς τῆς Ἐπαρχίας του) καὶ

β) «Γρηγορίου τοῦ Σεβασµιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, Ὑπερτίµου καὶ Ἐξάρχου πάσης Θετταλίας, ἡµῶν δὲ πατρὸς καὶ Ἱεράρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐκτὸς τῆς Ἐπαρχίας του).