Ἱερὰ Σύνοδος


Justin.jpg Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ, κατὰ κόσµον Ἰωάννης Κολοτοῦρος τοῦ Ἀριστείδου καὶ τῆς Ἀθηνᾶς, ἐγεννήθη εἰς τὸ Παλαιοχώριον Γραβιᾶς Φθιώτιδος τὸ ἔτος 1918. Τὰς γυµνασιακάς του σπουδὰς ὡλοκλήρωσεν εἰς τὸν Πειραιᾶν.

Εἰς τὸν Πειραιᾶν ἐπίσης κείρεται Μεγαλόσχηµος Μοναχός, τὴν 8/21-11-1946 ὑπὸ γέροντα τὸν Ἀρχιµανδρίτην Κοσµᾶν Καράµπελαν, ∆ιάκονος χειροτονεῖται τὴν 18-11/1-12-1946 καὶ Πρεσβύτερος τὴν 21-11/4-12-1946, ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου τῶν Γ.Ο.Χ. ∆ιαυλείας Πολυκάρπου καὶ ἀποστέλλεται εἰς τὴν Λαµίαν διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐκεῖ Γνησίων Ὀρθοδόξων.

Ὑπηρέτησεν εἰς τὴν Ἐνορίαν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Λαµίας µέχρι τὸ 1961 καὶ ἐµερίµνησε διὰ τὴν ἐκ θεµελίων ἀνοικοδόµησιν τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ Ναοῦ. Ἐκεῖ, κατὰ τὴν περίοδον τοῦ διωγµοῦ (1951-1953) ἠναγκάζετο νὰ κρύπτεται (ὅπως ἄλλωστε ὅλοι οἱ τότε κληρικοί µας) εἰς οἰκήµατα πιστῶν, ἀποθήκας, ἀκόµη καὶ εἰς ἀχυρῶνας καλυπτόµενος ἀπὸ τὰ ἄχυρα, διὰ νὰ µὴ συλληφθῇ καὶ ἀποσχηµατισθῇ.

Ἀπὸ τὸ 1961 ἕως τὸ 1962 ὑπηρετεῖ ὡς ἐφηµέριος τοὺς Γ.Ο.Χ. Παιανίας εἰς τὴν Ἐνορίαν τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ ἀπὸ τὸ 1962 ἕως τὸ 1978 εἰς τὴν ἐνορίαν τοῦ Ἁγίου Φιλίππου Πειραιῶς. Κατὰ καιροὺς ἐξυπηρέτησε καὶ ἄλλας Ἐνορίας τῶν Γ.Ο.Χ., εἰς Τῆνον, Πάρον, Σάµον, Θάσον καὶ ἀλλοῦ.

Τὴν 25-2/10-3-1979 ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος ἐνῶ τὸ 1980 προεβιβάσθη εἰς Μητροπολίτην Γ.Ο.Χ. Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας. Εἶναι Κτίτωρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Ὀνουφρίου Κερατέας Ἀττικῆς.

Τὰ ὀνοµαστήρια τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ εἶναι τὴν 1 Ἰουνίου (14 Ἰουνίου. Ν.Η.) – Ἁγίου Ἰουστίνου τοῦ Μάρτυρος καὶ Φιλοσόφου.

φήµη τοῦ Σεβασµιωτάτου εἶναι:

α) «Ἰουστίνου τοῦ Σεβασµιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας, ἡµῶν δὲ πατρός καὶ Ποιµενάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐντὸς τῆς Ἐπαρχίας του), καὶ

β) «Ἰουστίνου τοῦ Σεβασµιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας, ἡµῶν δὲ πατρός καὶ Ἱεράρχου, πολλὰ τὰ ἔτη» (ἐκτὸς τῆς Ἐπαρχίας του).