Παραινετικά

Ἡ σημασία τοῦ ἀγῶνος τοῦ 1821 τῆς Ἀνεξαρτησίας

Διονυσίου Ἀ. Κοκκίνου

[Ἱστορικοῦ, Ἀκαδημαϊκοῦ, Λογοτέχνου, Δημοσιογράφου, +1967]

χουν συμπληρωθῆ ἑκατὸν δέκα ἓξ ἔτη [τὸ κείμενο εἶναι τῆς 24-3-1954], ἀφ’ ἧς ἐγένετο τὸ πρῶτον ἡ τελετὴ τῆς Ἐθνικῆς Ἑορτῆς εἰς τὸν ναὸν τῆς Ἁγίας Εἰρήνης, κατὰ τὴν 25η Μαρτίου τοῦ 1838, καθιερωθείσης διὰ βασιλικοῦ διατάγματος τῆς ἡμέρας αὐτῆς ὡς Ἐπετείου τῆς ἐνάρξεως τοῦ Μεγάλου Ἀγῶνος.

Περισσότερα βλ. ΕΔΩ