Διάφορα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἐν  Ἀθήναις σήμερον τήν 7ην / 20ην Σεπτεμβρίου 2010 συνῆλθεν ἐκτάκτως τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Σωματείου Γενικόν Ταμεῖον Ἐκκλησίας Γνησίων Ὀρθόδοξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ἐπί τῆς εἰς Κύριον μετάστασιν τοῦ Μακαριωτατου Ἀρχιεπικοπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Κύρου Χρυσοστόμου Β΄ τό ὁποῖον ἀποφάσισε ὁμόφωνα τά κάτωθι:

 

Χαιρετισμός Νε.Ο.Σ.

Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς!
Εὐλαβέστατοι ἱερεῖς! Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί!

Εἶναι μεγάλη ἡ ὀδύνη, ὅλων ἡμῶν πού εἴχαμε τήν εὐλογία νά τόν γνωρίσουμε καλύτερα καί νά ἀκοῦμε συχνά τίς πατρικές συμβουλές του. Εἶναι στιγμές δύσκολες νά ἐκφράσεις μέ λόγια τόν πόνο καί τό κενό πού νιώθεις ἀπό μία τόσο σημαντική ἀπώλεια γιά τήν Ἐκκλησία μας. Θά μᾶς μείνει ἀνεξίτηλα χαραγμένο στή μνήμη μας, τό πατρικό του ἐνδιαφέρον γιά τήν νεότητα.

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικε,

Ὅπως ἀναφέρει ὁ λδ’ κανὼν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων:

«Τοὺς ἐπισκόπους ἑκάστου ἔθνους εἰδέναι χρή τὸν ἐν αὐτοῖς πρῶτον καὶ ἡγεῖσθαι αὐτὸν ὡς κεφαλήν, καὶ μηδέν τι πράττειν ἄνευ τῆς ἐκείνου γνώμης˙ ἐκείνα δὲ μόνα πράττειν ἕκαστον, ὅσα τῇ αὐτοῦ παροικίᾳ ἐπιβάλλει καὶ ταῖς ὑπ' αὐτὴν χώραις. Ἀλλὰ μηδὲ ἐκεῖνος ἄνευ τῆς πάντων γνώμης ποιείτω τι. Οὕτω γὰρ ὁμόνοια ἔσται καὶ δοξασθήσεται ὁ Θεὸς διὰ Κυρίου ἐν ἁγίῳ Πνεύματι˙ ὁ Πατήρ, καὶ ὁ Υἱός καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα».

Ἐπικήδειος εἰς τόν ἀποδημήσαντα Ἀρχιεπίσκοπον κυρόν Χρυσόστομον τόν Β΄

Ἀείμνηστε Πατέρα καί ἀδελφέ ἐν Κυρίω ἀρχιεράρχα Χρυσόστομε, ἐμεῖς αὐτήν τήν τόσο κρίσιμη ὥρα μέ βαρυαλγοῦσα τήν καρδιά καί τρεμάμενη τήν φωνή βρισκόμαστε ἐνώπιον τῆς θείας σοροῦ σας γιά τόν τελευταῖο ἀσπασμό, γιά τό ἀποχαιρετιστήριο σάλπισμα τῆς ἁγνῆς καί καθαρῆς ψυχῆς σας!

 

(Ἄγ.  Ἀρσένιος)

Ἅπαντα τά ἐν τῇ ἐκκλησιαστικῇ λατρείᾳ ἐν σοφίᾳ ἐθέσπισαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, πιστῶς  ἀκολουθοῦντες τήν Ἀποστολικήν, Παράδοσιν. Οὕτω συνέταξαν τήν ἑπταδικήν ἀκολουθίαν τοῦ ἡμερονυκτίου(1), ἤτοι τάς καθορισμένας εὐχᾶς πρός συγκεκριμμενας ὥρας τοῦ ἡμερονυκτιουκαι εὑρίσκονται διατετυπωμέναι εἰς τό εἰδικόν ἐκκλησιαστικόν βιβλίον, τό «ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ».

 

        Κατόπιν παρακλήσεως πολλῶν εὐσεβῶν πιστῶν καὶ μάλιστα κληρικῶν, εἰς τὴν στήλην τῶν λειτουργικῶν θεμάτων θά ἐγκαινιάσωμεν τὴν δημοσίευσιν μονοσελίδων πρακτικῶν ζητημάτων περί τῆς θείας λατρείας, τὰ ὁποία φωτοτυπούμενα θὰ εἶναι δυνατόν νὰ ἀποτελέσουν εὔχρηστα φυλλάδια πρὸς ἐνημέρωσιν τῶν πιστῶν.