Διάφορα

Κῶδιξ Ἀναρτήσεων Συνοδικοῦ Ἱστοτόπου

 

1. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΥΣ
Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀρχιγραμματείας

2. ΣΤΟΧΟΣ
Ἐπιδιωκόμενος στόχος τοῦ ἁρμοδίου φορέως τοῦ Ἱστοτόπου εἶναι ἡ μέσῳ αὐτοῦ ἔγκαιρος καί ἔγκυρος πληροφόρησις δι’ ὅ,τι ἔχει σχέσιν μὲ τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν: τὴν ἱστορίαν της, τὴν ποικίλην δρᾶσιν της, τὰς πεποιθήσεις της, τοὺς Κληρικούς, οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν εἰς Αὐτήν, τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τὰ Μοναστήρια της, τὰς ἐκδόσεις της, τὴν Ἱεραποστολήν της, τὰς σχέσεις μετὰ τῶν ὁμοδόξων Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν Αὐτῆς.

3. ΕΙΔΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
Στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν εἰς τὴν διοίκησιν τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι τὴν τρέχουσα σύνθεσιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῶν Συν. Ἐπιτροπῶν, τῶν Συν. Δικαστηρίων, καὶ τὴν διάρθρωσιν τῶν ἐκκλησιαστκῶν Ἐπαρχιῶν.
Κατάλογοι Κληρικῶν, Ναῶν, Μονῶν καὶ Δίπτυχα διαμνημονεύσεως Κληρικῶν.
Ἄρθρα καὶ ἐν γένει ἐκδόσεις ποικίλου ἐποικοδομητικοῦ, ἱστορικοῦ καὶ ἀντιαιρετικοῦ χαρακτῆρος.
Συνοδικαὶ Ἐγκύκλιοι, Ἀνακοινώσεις, Χρονικά, Νέα, κ.λπ. ἐνημερωτικὰ στοιχεῖα.

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
Ἔγγραφα (Ἐγκύκλιοι, Ἀνακοινώσεις), τὰ ὁποῖα ἐκδίδει ἡ Ἀρχιγραμματεία καὶ εἰδήσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς γενικωτέρου χαρακτῆρος. Ὡς γενικωτέρου χαρακτῆρος θεωροῦνται ἅπασαι αἱ Συνοδικαὶ Ἐκδηλώσεις, αἱ Πανηγύρεις καὶ Ἐκδηλώσεις τῶν ἐπὶ μέρους Μητροπόλεων καὶ Ἐνοριῶν, εἰς τὰς ὁποίας κατὰ βάσιν συμμετέχουν ἐνεργῶς περισσότεροι τοῦ ἑνὸς Ἀρχιερεῖς, αἱ Χειροτονίαι Κληρικῶν, Ἐνθρονίσεις Ἡγουμένων, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ Ἐκδηλώσεις, αἱ ὁποῖαι δύνανται νὰ χαρακτηρισθοῦν τοπικοῦ χαρακτῆρος, ἐφ’ ὅσον ζητηθῇ τοῦτο ἀπὸ τὸν ἐπιχώριον Ἐπίσκοπον καὶ παρασχεθῇ τὸ σχετικὸν ὑλικόν (κείμενα, φωτογραφίες).

5. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
α. Συνοδικαὶ Ἀποφάσεις, Ἐγκύκλιοι καὶ Ἀνακοινώσεις ἀναρτῶνται πρωτίστως εἰς τὸν Συνοδικὸν Ἱστότοπον καὶ ἔπειτα εἰς ἑτέρους.
β. Ὡσαύτως καὶ διὰ σημαντικὰ Συνοδικά γεγονότα (Ἐκλογαὶ καὶ Ἐνθρονίσεις Ἀρχιερέων, κ.ἄ.) ἐκδίδεται προηγουμένως Ἀνακοινωθὲν ὑπὸ τῆς Ἀρχιγραμματείας, συνοδευόμενον ἀπὸ ὀλίγας φωτογραφίας, τὸ ὁποῖον ἀναρτᾶται εἰ δυνατὸν αὐθημερὸν εἰς τὴν Συνοδικὴν Ἱστοσελίδα, ἀποστέλλεται δὲ ἠλεκτρονικῶς ὅπου δεῖ, καὶ εἰς τὸ ὁποῖον παραπέμπουν καὶ αἱ λοιπαὶ Ἱστοσελίδαι τῆς Ἐκκλησίας μας.
γ.Τὰ Δελτία Τύπου, τὰ ὁποῖα σχολιάζουν γεγονότα τῆς ἐπικαιρότητος, ἐκδιδόμενα ὑπὸ τῆς ἁρμοδίας πρὸς τοῦτο Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ἀπευθυνόμενα κυρίως εἰς τὰ δημοσιογραφικὰ μέσα, ἀναρτῶνται εἰς τὸν Συνοδικὸν Ἱστότοπον αὐθημερὸν τῆς ἐκδόσεώς των.