Διάφορα

Ὕμνος εἰς τὴν Ἁγίαν Ὁσιοπαρθενομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ Παρασκευὴν

AgiaParaskeui

ΔΕΥΤΕ σεμναὶ νεάνιδες καὶ φρόνιμοι παρθένοι,
μετ’ εὐλαβείας καὶ χαρᾶς καὶ ταπεινοφροσύνης,
τιμήσωμεν, δοξάσωμεν μὲ πόθον καὶ ἀγάπην,
τὴν σεβαστὴν Μητέρα μας, Προστάτιδα μεγάλην.

σιομάρτυρα Χριστοῦ Παρασκευὴν Ἁγίαν,
Παρθένον τὴν πανάριστον καὶ ἐκλεκτὴν Ἀμνάδα,
τοῦ λατρευτοῦ Κυρίου μας Χριστοῦ τοῦ γλυκυτάτου,
ἥτις διὰ τὴν ἀγάπην Του ἀρνήθηκε τὰ πάντα,
τὸ ἄνθος τῆς νεότητος, εὐγένειαν καὶ πλοῦτον,
τὴν ὡραιότητα σαρκός, γονεῖς καὶ συγγενεῖς της.

Τροφάς, ποτά, ἐνδύματα ποικίλα καὶ ὡραῖα,
διασκεδάσεις καὶ τρυφὰς καὶ συνηθείας πάσας,
περιποιήσεις καὶ λοιπὰ σαρκὸς τῆς φθειρομένης,
κ’ εἰς Παρθενῶνα ἅγιον εἰσῆλθε καὶ ἐκλείσθη,
καὶ μὲ νηστείας, προσευχάς, δάκρυα καὶ νηστείας,
μ’ εὐλάβειαν, ταπείνωσιν, ὑπακοήν, ἀγάπην.

Διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ ὑπέμεινε προθύμως,
Αὐτὸν γὰρ μόνον ἡ Καλὴ ἐπόθει νὰ κερδίσῃ,
Αὐτὸς γὰρ ἦτο δι’ Αὐτὴν πλοῦτος, τιμὴ καὶ δόξα,
τροφὴ καὶ πολυτέλεια, χαρὰ καὶ εὐφροσύνη,
ἐμίσησε τὰ πρόσκαιρα καὶ μάταια τοῦ κόσμου,
ἐκέρδισε τὰ ἄφθαρτα ζωῆς τῆς αἰωνίου.

Δεῦτε λοιπόν, ὦ τέκνα μου, μ’ εὐλάβειαν μεγάλην,
δεῦτε καὶ προσκυνήσωμεν τὴν ἄριστον Μητέρα,
Κόρην σεμνήν, πανάλευκον, Παρασκευὴν Ἁγίαν,
τὴν ἄμισθόν μας Ἰατρόν, Προστάτιδα, Φρουρόν μας,
καὶ ἱκετεύσομεν Αὐτὴν μετὰ θερμῶν δακρύων.

να ἀεὶ ἡμῶν τῶν ταπεινῶν της τέκνων,
πρεσβεύῃ καὶ παρακαλῇ τὸν λατρευτὸν Χριστόν μας,
ἵνα φρουρῇ καὶ εὐλογῇ ἀεὶ καὶ προστατεύῃ,
τὸν Οἶκον της τὴν ἅγιον κ’ ἡμᾶς ἀκαταπαύστως,
καὶ ὁδηγῇ εἰς τὸ καλὸν καὶ νὰ μᾶς προστατεύῃ,
καὶ Βασιλείας Οὐρανῶν νὰ μᾶς καταξιώσῃ.

Καὶ πάντας τοὺς ἁπανταχοῦ, γνησίους Ὀρθοδόξους,
Ἀμήν, Ἀμήν, ὦ Κύριε, Θεέ μου γενηθήτω,
πρεσβείαις τῆς Πανάγνου Σου Μητρὸς Ἀειπαρθένου,
Ἁγίας Σου Παρασκευῆς, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων!

 


Πνευματικοῦ Ἱερωνύμου Ἱερομονάχου Ἁγιορείτου τοῦ Κρητός, Εὐαγγελικὴ Ἀγάπη, Ἀθῆναι 1932, σελ. 3-4. Ὁ ἅγιος Γέρων Ἱερώνυμος (+1943), ἕνα ὄντως ἐκλεκτὸ Σκεῦος τῆς Χάριτος, ἀπὸ τοὺς πρώτους Ἁγιορεῖτες Ζηλωτὲς ποὺ στήριξαν θυσιαστικὰ τὸ Ποίμνιο τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου, εἶναι Ἱδρυτὴς τῆς Ἱερᾶς Γυναικείας Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς.