Διάφορα

(9/22-1-1935 – 6/19.11.2018)

Ο αείμνηστος αδελφός Βασίλειος Μαρινέας γεννήθηκε στο χωριό Ρίγκλια της Μεσσηνιακής Μάνης (22-1-1935). Ήταν το τέταρτο παιδί εξαμελούς οικογένειας του Ηλία Μαρινέα και της Όλγας το γένος Μπαζίγου. Τη δεκαετία του 1950 ήλθε στην Αθήνα όπου σπούδασε (εργαζόμενος ταυτόχρονα) και έλαβε Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού. Άσκησε το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού έως το τέλος της ζωής του. Νυμφεύθηκε την Αικατερίνη Βλάχου και απέκτησε τέσσερα παιδιά.

Φυλὴ Ἀττικῆς, 2/15-10-2018

 

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος!

 Αύτη η ημέρα ην εποίησεν ο Κύριος, αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή

 

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Καλλίνικε, Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι άγιοι Αρχιερείς,

Σεβαστοί Πατέρες και Μητέρες,

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές!

Δόξα τῇ μιᾷ Αγίᾳ, Ομοουσίᾳ, Ἀδιαιρέτῳ καὶ ζωοποιῷ Τριάδι νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων!

(Προσφώνηση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου στὴν Ἐνθρόνιση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβροσίου, στὸν Ἱ.Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Καβάλας, Τρίτη, 20.7/2.8.2016)

 

 

Μακαριώτατε πάτερ καὶ Δέσποτα Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικε,

Σεβασμιώτατε ἅγιε Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιε καὶ οἰκεῖε  Ἱεράρχα,

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

τίμιον πρεσβυτέριον,

ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.

Εἶναι ἰδιαίτερη ἡμέρα σήμερα γιὰ τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία διότι ὑποδέχεται τὸν ποιμένα της, τὸν Σεβασμιώτατον ἅγιο Φιλίππων και Μαρωνείας ὑπέρτιμο καὶ ἔξαρχο Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης, τὸν κ. Ἀμβρόσιο. Ἄξιο ἐργάτη τοῦ Ἀρχιποίμενος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἄνδρα σεμνὸ καὶ ἀξιοπρεπῆ μὲ ἦθος καὶ συνέπεια. Παρῆλθον συνολικὰ δεκαοκτὼ χρόνια Τοποτηρητείας ἀπὸ τὸ 1998 μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, ἀπό τὸ 1998 ἕως τὸ 2003 ἀνέλαβε τὴν Τοποτηρητεία ὁ πρώην Θεσσαλονίκης κ. Μάξιμος καὶ ἀπὸ τὸ 2003 μέχρι σήμερα ἡ ἐλαχιστότης μου, ὡς Χριστιανουπόλεως. Σήμερα ἡ Τοποτηρητεία λαμβάνει τέλος καὶ ἔρχεται σύμφωνα κατὰ τοὺς ἱεροὺς Κανόνες ἡ ἐκ τοῦ σύνεγγυς διαποίμανση.

Εἰσαγωγικὰ

 ἀναδημοσιευομένη ἐνταῦθα σύντομος Κανονικὴ μελέτη τοῦ ἐπιφανοῦς καὶ διακρινομένου ἐπὶ συνέσει, ἀρετῇ καὶ θαυμαστῇ συγκροτήσει μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Μαγνησίας Χρυσοστόμου Νασλίμη (+1973), τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας μας, ἀποτελεῖ κατὰ κάποιον τρόπο συνέχεια ἄλλου προσφάτως ἀναρτηθέντος κειμένου, ἐπικριτικοῦ ἔναντι τῆς καινοτόμου διαθέσεως τῆς συγχρόνου ἐποχῆς εἰς τὰ τῆς Ἐκκλησίας, πρὸς φθορὰν τῆς Ὀρθόδοξου Πίστεως καὶ τοῦ Ἤθους Αὐτῆς (βλ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀβερκίου: «Πρέπει νὰ συμμορφοῦται ἡ Ἐκκλησία πρὸς τὰς ἀπαιτήσεις τῆς συγχρόνου ἐποχῆς;»).

Πέμπτη 13/26-5-2016

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα κ. Ἀγαθάγγελε·

Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι Ἀρχιερεῖς·

γιοι Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·
Ἀντιπρόσωποι τῶν Ὁμοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὡς καὶ τῶν Ἐπισκόπων μας, ἐκ
Ρωσίας, Ρουμανίας, Εὐρώπης, Ἀμερικῆς, Ἀφρικῆς, Ἀσίας καὶ Αὐστραλίας·

Ἀπὸ τὸν βίον τῶν Βυζαντινῶν

1η Ἰανουαρίου δὲν ἦτο ἀνέκαθεν ἡ πρώτη ἡμέρα τοῦ ἔτους. Ἡ Ἐκκλησία ὥριζεν ὡς «πρωτοχρονιὰ» τὴν 1ην Σεπτεμβρίου. Αὐτὸ ἔγινεν ἀργότερα. Πάντως, ἡ «πρωτοχρονιὰ» δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ ἀναγνωρισθῇ ὡς ἰδιαιτέρα ἑορτή. Διὰ τοὺς Χριστιανοὺς [ἡ 1η Ἰανουαρίου] ἦτο μόνον ἡ Περιτομὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου.

Μακαριώτατε πάτερ καὶ Δέσποτα Ἀρχιεπίσκοπε τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἀθηνών & πάσης Ἑλλάδος, κ. Καλλίνικε,
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς, κ. Ἀγαθάγγελε,
Θεοφιλέστατοι ἐκπρόσωποι τοῦ Μητροπολίτου κ. Βλασίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας.

Ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου 

[Εἰσήγησις στὴν Σύναξη Κατηχητῶν τῆς 11/24.9.2016

 

Ὅπως θὰ ἔχετε πιθανὸν πληροφορηθεῖ, προσφάτως ὁ Ὑπουργός Παιδείας δήλωσε σὲ τηλεοπτική ἐκπομπή: 

 1. Κῶδιξ Ἀναρτήσεων Συνοδικοῦ Ἱστοτόπου
 2. Περὶ τοῦ Ἁγίου Βασιλέως Ἰωάννου Δουκὸς τοῦ Βατάτζη
 3. Οἱ Γάμοι τῶν Ἱερωμένων
 4. Η ΜEΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
 5. Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΟΖΕΒΙΤΗΣ ΕΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
 6. Ὕμνος εἰς τὴν Ἁγίαν Ὁσιοπαρθενομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ Παρασκευὴν
 7. Βίος καὶ Πολιτεία τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Θεοδώρας τῆς Βασιλίσσης Ἄρτης
 8. Κυριακὴ Δ’ τῶν Νηστειῶν
 9. Ὁ ῞Αγιος Εὐθύμιος Σάρδεων
 10. Χριστούγεννα
 11. Εἰσήγησις ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παρθενίου τοῦ Χίου
 12. Ὁμιλία εἰς τά Εἰσόδια τῆς Παναγίας
 13. Ἀπολογισμός τοῦ ἔργου τῆς Ἱ. Συνόδου δεκαετίας 2003-2013
 14. Λειτουργικαί Ὑπομνήσεις
 15. Τὸ μόνον καινόν ὑπό τόν ἥλιον
 16. Εἰκονομαχία καί Οἰκουμενισμός
 17. Κανόνες Δεοντολογίας διὰ τὴν Δημοσίαν Χρῆσιν τοῦ Διαδικτύου ὑπὸ τῶν Κληρικῶν
 18. Προγράμματα Ἐκκλησιαστικῆς Καταρτίσεως
 19. Συνέντευξις Άρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου
 20. Συλλυπητήριον Ἀρχιεπισκόπου Τύχωνος.