Ἡ Εʹ Πανελλήνιος Ἱερατικὴ Σύναξις

0syn


      Τὴν Πέμπτην 17/30-5-2013, ἔλαβε χώρα ἡ Εʹ Πανελλήνιος Ἱερατικὴ Σύναξις τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.. Αἱ ἐργασίαι τῆς Συνάξεως ἐγένεντο εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναόν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου. Τὴν πρωΐαν ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας, μετά τὸ πέρας τῆς ὁποίας  παρετέθη πρόγευμα εἰς τῆν αἴθουσαν τοῦ Ναοῦ διὰ τοὺς παρισταμένους Κληρικούς.

2syn

 


       Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος ἐκήρυξε τὴν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως.

 

10syn

 

       Ἡ πρώτη εἰσήγησις ἐξεφωνήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου Δημαρᾶ καὶ εἶχεν ὡς θέμα: «Ὁ Ἱερεύς, ὁ κατ’ ἐξοχὴν φύλαξ τῆς κανονικῆς εὐταξίας ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ». Ὁ  Αἰδεσιμολογιώτατος ἀνεφέρθη ἐκτενῶς εἰς τὸ καθῆκον τοὺ Ἱερέως νὰ διαφυλάττει ἑαυτόν καὶ τοὺς ἐμπεπιστευμένους εἰς αὐτὸν πιστοὺς ἀπὸ τὴν αἵρεσιν καὶ νὰ εἶναι ὑπόδειγμα ὑπακοῆς εἰς τοὺς ὅρους καὶ ἱεροὺς κανόνας τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

 

6syn


[Τὸ κείμενον τῆς Εἰσηγήσεως]


      Ἡ δευτέρα εἰσήγησις ἦτο διὰ: «Τὰ κριτήρια τῆς ἁγιότητος εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν» ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου. Ὁ Θεοφιλέστατος ἀνεφέρθη εἰς αὐτὰ τὰ ὁποῖα θεωροῦνται ὡς γνωρίσματα ἢ κριτήρια ἁγιότητος τὰ ὁποῖα ὀνομαστικῶς εἶναι: α) τό Ἱερό Βάπτισμα β) τό ὀρθόδοξο φρόνημα γ) ὁ ἐνάρετος βίος δ) οἱ ἐξαιρετικές ὑπηρεσίες καί ἡ προσφορά στήν Ἐκκλησία ε) ἡ θαυματουργία στ) τά Ἱερά Λείψανα, τὰ ὁποῖα καὶ ἀνέλυσε. Ἀνεφέρθη καὶ εἰς τὸν τρόπον διὰ τοῦ ὁποίου ἀναγνωρίζεται κάποιος ὡς Ἅγιος, πρᾶγμα διὰ τὸ ὁποῖον δέν μετρᾶ τόσον ἡ συνοδική ἀπόφασις, ἀλλὰ ἡ συνείδησις τοῦ πληρώματος τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας περὶ τῆς ἁγιότητος κάποιου πιστοῦ μέλους Της. Ἡ Σύνοδος ἔρχεται νὰ διαπιστώσει τό γεγονός αὐτό ἐκ τῶν ὑστέρων. Ὁ Θεοφιλέστατος ἀνεφέρθη καὶ εἰς τὰς βεβιασμένας ἀνακηρύξεις ἁγίων ὑπὸ τῆς κρατούσης Ἐκκλησίας, δίχως νὰ πληροῦν τὰς ἀναγκαίας προϋποθέσεις.

 

7syn


[Τὸ κείμενον τῆς Εἰσηγήσεως: ΕΔΩ]


      Εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος παρενέβαλε μίαν σύντομον ἐνημέρωσιν περί τοῦ Τυπικοῦ. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἔχει ἐγκρίνει μίαν σειράν λειτουργικῶν ὑπομνήσεων διὰ τὸ ὁμοιόμορφον τῆς θείας λατρείας εἰς τὰς Ἀρχιερατικάς λειτουργίας, τὰ συλλείτουργα καί γενικώτερον διὰ τὰ σημεῖα εἰς τὰ ὁποῖα παρατηρεῖται μεγάλη ἀνομοιομορφία μεταξύ τῶν Κληρικῶν. Ἀκόμη ἐπαρουσίασεν εἰς τοὺς Κληρικούς τὸ Τυπικὸν τὸ καταρτισθὲν ὑπὸ Ἰ. Παπαγιάννη, τὸ ὁποῖον ἡ ἁρμοδία ἐπὶ τῆς λειτουργικῆς Ἐπιτροπή τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἔκρινε ὡς λεπτομερέστερον καὶ ἀκριβέστερον καὶ ἀνακεφαλαιοῦν κριτικῶς τὰ  προηγούμενα τυπικά. Τοῦτο δέον ὅπως προμηθευθοῦν ἅπαντες οἱ Ἐνοριακοί Ναοί διὰ τὴν ὁμοιόμορφον τήρησιν ἑνός Τυπικοῦ.

 

8syn


[Τὸ κείμενον τῶν Λειτουργικῶν Ὑπομνήσεων: ΕΔΩ]


      Ἠκολούθησε ἡ παράθεσις γεύματος εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ναοῦ καὶ ἀμἐσως μετὰ ὁ Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Στυλιανός Τομαῆς, Πρόεδρος τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου ἀνεφέρθη συντόμως εἰς τὸ θέμα: «Συνεργασία Ἐφημερίων μετὰ τῆς Νεολαίας τῆς Ἐκκλησίας μας».

 

13_syn

 

         Κατὰ σειράν τὸν λόγον ἔλαβεν ὁ Ἐντιμώτατος Ἰατρὸς κ. Κυπριανός Χριστοδουλίδης, ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τὸ ἐπίκαιρον ζήτημα: «Μεταμοσχεύσεις καὶ Εἰκαζομένη Συναίνεσις». Ὁ Ἐντιμώτατος κ. Χριστοδουλίδης ἀνεφέρθη εἰς τὴν πλασματικὴν ἔννοιαν τοῦ λεγομένου ἐγκεφαλικοῦ θανάτου καὶ εἰς τὸ ἀθέμιτον τῆς μεταμοσχεύσεως ζωτικῶν ὀργάνων ἀπὸ  πνέοντας τὸ λοίσθοια, ἀλλ’ οὐχί ἤδη νεκρούς δότας.

 

 

9syn


      Ἡ Ἱερὰ Σύναξις  κατέληξεν διὰ τῆς εἰσηγήσεως: «Ἀπολογισμός ἔργου Ἱ. Συνόδου δεκαετίας 2003-2013» ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου.

 

12syn


[Τὸ κείμενον τῆς Εἰσηγήσεως: ΕΔΩ]


      Κάθε εἰσήγησις καὶ ἐνημέρωσις  ἠκολουθήτω ὑπὸ ὑποβολήν ἐρωτημάτων καὶ συζητήσεως, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἀποδεικνύει τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἱερέων διὰ τὰ πραγματευθέντα ζητήματα. Περὶ ὥραν 16:00 ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος ἐπιλογήσας, ἐκήρυξε τὴν λῆξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως.

 

19syn


      Ἡ Ἱερὰ Σύναξις ἔδωσεν εἰς τοὺς ἱερεῖς τὴν εὐκαιρίαν νὰ συναντηθοῦν ἐκ νέου, νὰ ἀνταλλάξουν ἀπόψεις, νὰ ἐνημερωθοῦν, καὶ νὰ ἐπανέλθουν πλέον ἐνημερωμένοι καὶ ἐνδεδυναμωμένοι εἰς τὰς ἐνορίας των.

 

16syn


[Βλ. καὶ σχετικόν ἄρθρον εἰς τὸν ἰστότοπον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας]