Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου Ρουμανίας στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς

Tὴν Τρίτη πρὸς Τετάρτη, 14η πρὸς 15η Ἰουνίου 2017 ἐκ. ἡµ., Mνήµη τοῦ νεοφανοῦς Ἁγίου Γλυκερίου, τοῦ Ὁµολογητοῦ Μητροπολίτου Ρουµανίας, ἐτελέσθη –Χάριτι Θεοῦ– Ἱερὰ Ἀγρυπνία στὸ ὁµώνυµο ταπεινὸ Παρεκκλήσι, εὑρισκόµενο στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς, καὶ ἀφιερώμενο εἰδικὰ στὴν ἑνότητα τῶν ἀπανταχοῦ Γνησίων Ὀρθοδόξων.

λειτούργησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, συµπαραστατούµενος ὑπὸ τοῦ Αἰδ. π. Σωτήριος Γιούλη καὶ τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Γαβριὴλ Ἁγιοκυπριανίτου.

λίγοι πιστοὶ ἕνωσαν τὶς προσευχές τους μὲ αὐτὲς τῆς Ἀδελφότητος μέσα στὴν κατανυκτικὴ νυκτερινὴ ἡσυχία.

Στὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς ἀναφέρθηκε στὸ μήνυμα, τὸ ὁποῖο ἐκπέμπει ἡ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου στὴν τόσο κρίσιμη ἱστορικὴ καμπὴ στὴν ὁποία εὑρισκόμεθα.

ag.glikeriou afidnes 2017 1

ag.glikeriou afidnes 2017 2

Βίος τοῦ Ἁγίου Ὁμολογητοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι πλέον προσιτὸς καὶ στὸν Ἕλληνα ἀναγνώστη μὲ τὴν ἔκδοσι  τοῦ βιβλίου τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος «Οἱ κατὰ Θεὸν Ἀγῶνες καὶ τὰ Θαυμαστὰ Παλαίσματα τοῦ Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου Ἁγίου Γλυκερίου ἐν Ρουμανίᾳ (1891-1985)», μᾶς προσφέρει τὸ παράδειγμα αὐταπαρνήσεως καὶ ὀρθοδόξου ὁμολογίας τοῦ τιμωμένου Ἱεράρχου:

ἀφοῦ διὰ τῆς ἀσκήσεως ὡς Μοναχὸς ἐπολέμησε τὴν ποικιλόμορφη φιλαυτία καὶ ἐκαθάρισε τὴν καρδία του, ὁ Ἅγιος Γλυκέριος, ὅταν ἐπεβλήθη ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἡμερολογίου  καὶ ἐνῶ δὲν ὑπῆρχαν τὴν ἐποχὴ ἐκείνη τὰ σύγχρονα μέσα ἐνημερώσεως, ἀντελήφθη μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ τὸν σκοπὸν καὶ τὶς συνέπειες τῆς ἡμερολογιακῆς καινοτομίας καὶ ἐτάχθη ἀμέσως ἐναντίον τοῦ ὑπ᾿ αὐτῆς προωθουμένου συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Ὑπέστη φυλακὲς καὶ βάσανα γιὰ τὴν ὑπεράσπισι τῆς δογματικῆς, συνοδικῆς καὶ πατερικῆς Παραδόσεως, χωρὶς νὰ καμφθῆ ποτὲ στὶς δοκιμασίες.

Ἡ ἐμμονή του αὐτή, ὅπως καὶ οἱ ἀγῶνες τῶν ἐν Ἑλλάδι καὶ ἀλλαχοῦ γνησίων Ὀρθοδόξων ἔχουν ὅμως δικαιωθῆ: βλέπουμε μὲν νὰ κορυφώνονται στὶς ἡμέρες μας ἡ ἐκκοσμίκευσις καὶ ἡ ἀποστασία, καὶ ὁ συγκρητιστικὸς Οἰκουμενισμὸς νὰ παρρησιάζεται ὅλο καὶ περισσότερο ἔργῳ καὶ λόγῳ στὶς λεγόμενες ἐπίσημες ἐκκλησίες, ἀλλὰ ἡ μαρτυρία τὴν ὁποίαν ἔδωσαν οἱ Ἅγιοι νέοι  Ὁμολογηταὶ Γλυκέριος, Χρυσόστομος, Ἰώαννης Μαξίμοβιτς καὶ Φιλάρετος ἐμπόδισε τὴν παναίρεσι αὐτὴ νὰ σαρώση τελείως τὴν Ὀρθοδοξία, καὶ ἐμπνέει σήμερά τινες ἐκ τῶν τοῦ Νέου Ἡμερολογίου ἀδελφῶν νὰ ἀντισταθοῦν καὶ νὰ ἀποτειχισθοῦν ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστάς.

Γι’ αὐτό, ἂς μὴ προσέχουν οἱ πιστοί μας στὶς σειρῆνες, οἱ ὁποῖες πρεσβεύουν τὸν «συνασπισμὸν» πάσης φύσεως ὁμολογιῶν καὶ θρησκειῶν, καὶ συμβουλεύουν τοὺς πιστοὺς νὰ μὴν δώσουν τόσο σημασία σὲ «λεπτομέρειες», οἱ ὁποῖες τοὺς χωρίζουν ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους, προκειμένου νὰ συμμετέχουν σὲ μία δῆθεν κοινὴ ἀντιμετώπισι τῆς ἀθεΐας καὶ τῆς γενικῆς ἠθικῆς παραλυσίας: Τὸ συγκρητιστικὸ αὐτὸ ὅραμα δὲν ἔχει καμμία σχέσι μὲ τὴν Ἀποστολὴ τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ  Ἀποστολικῆς  Ἐκκλησίας στὴν ὁποίαν ὁ Θεός, μέσῳ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἐνεπιστεύθη τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου.

Ἂς προσευχώμεθα ἐπίσης, διὰ πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου, γιὰ τὴν ἐνίχυσι τῆς ἑνότητος τῶν ἁπανταχοῦ Γνησίων Ὀρθοδόξων, ἡ ὁποία βάλλεται ποικιλοτρόπως ἀπὸ τὸν ἐχθρὸ τῆς σωτηρίας μας, ὥστε ἑδραῖοι στὴν γνησιότητα τῆς Ὀρθοδόξου ὁμολογίας καὶ τοῦ Εὐαγγελικοῦ ἤθους, καὶ ἑνωμένοι μὲ τοὺς ἁπανταχοῦ Ἀδελφούς μας, νὰ δώσουμε στοὺς τόσο κρίσιμους αὐτοὺς καιροὺς τὴν καλὴν μαρτυρίαν, ἐπ᾿ ἐλπίδι μιᾶς ὅλο καὶ αὐξανομένης ἀφυπνίσεως τῆς δογματικῆς συνειδήσεως ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων.

ag.glikeriou afidnes 2017 3