Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ

GARD 2016 d   Ὁ Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης (κατὰ κόσμον Κύριλλος Παπαδόπουλος, τοῦ Παύλου καὶ τῆς Ἑλένης) ἐγεννήθη εἰς Δράμαν ᾿Αν. Μακεδονίας ἐν ἔτει 1966. Ἀπεφοίτησεν ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1985-1989) μὲ βαθμὸν πτυχίου «ἄριστα». ᾿Απὸ τοῦ ἔτους 1989 ἀποτελεῖ μέλος τῆς Ἀδελφότητος τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς τῶν ῾Αγίων Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης. Ἐχειροτονήθη  Διάκονος τὴν 11.12.1989 (ἐκ.ἡμ.) καὶ Πρεσβύτερος τὴν 29.11.1993 (ἐκ.ἡμ.) ἀπὸ τὸν Μακαριστὸν Μητροπολίτην Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κυρὸν Κυπριανόν.


   Διετέλεσε βοηθὸς Γραμματεύς, ᾿Εφημέριος καὶ ῾Ιεροκήρυξ τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς καὶ τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ ἠσχολήθη δραστηρίως μὲ τὸ ἐκδοτικόν, ἐπιμορφωτικὸν καὶ ἀντι-αιρετικὸν ἔργον. Συνέγραψεν ἄρθρα καὶ μελέτας θεολογικοῦ, ἱστορικοῦ καὶ πνευματικοῦ περιεχομένου. Ἐχειροτονήθη ὡς Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς τὴν 7.10.2007 ἐκ.ἡμ. καὶ ἀνετέθη εἰς αὐτὸν ἡ θέσις τοῦ Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν ᾿Ενισταμένων.

   Τὴν 5/18 Μαρτίου 2014 ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος ὡς Τιτουλάριος Ἐπίσκοπος ὑπὸ τὸν αὐτὸν τίτλον ἀναλαμβάνων καὶ τὰ καθήκοντα τοῦ Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ταυτοχρόνως συμπεριελήφθη εἰς τὰ μέλη τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἱεραποστολῆς. Τὴν 15 / 28 Ἀπριλίου 2014 ἀνέλαβεν Τοποτηρητὴς τῆς νεοπαγοῦς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας καὶ συμπεριελήφθη εἰς τὰ μέλη τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν Δογματικῶν-Κανονικῶν Ζητημάτων, Νεότητος καὶ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου. Εἲναι διευθυντὴς Συντάξεως τῶν περιοδικῶν, "Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος" καὶ "Ἄγιος Κυπριανός".

   Τά ὀνομαστήρια τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ εἶναι εἰς τὰς 24 Νοεμβρίου (7 Δεκεμβρίου Ν.Η.) – Ἁγ. Κλήμεντος Ρώμης.


   Ἡ φήμη τοῦ Θεοφιλεστάτου εἶναι:
α) «Κλήμεντος τοῦ Θεοφιλεστάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου, ἡμῶν δέ πατρός καί Ποιμενάρχου, πολλά τά ἔτη» (ἐντὸς τῆς Τοποτηρητείας του)
   καὶ
β) «Κλήμεντος τοῦ Θεοφιλεστάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου, πολλά τά ἔτη» (ἐκτὸς τῆς Τοποτηρητείας του).