Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

   
OROPOU k FYLHS        Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς  (κατὰ κόσμον Πέτρος Γιούλης τοῦ Κωνσταντίνου καὶ τῆς Εἰρήνης) ἐγεννήθη εἰς Βύρωνα ᾿Αττικῆς ἐν ἔτει 1948. Εἰσήχθη εἰς τὴν Α.Σ.Ο.Ε., ἀλλὰ δὲν ἐπεράτωσε τὰς σπουδάς του, ἀφιερωθεὶς εἰς τὴν ῾Ιερὰν Μονὴν τῶν ῾Αγίων Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης εἰς Φυλὴν Ἀττικῆς ἐν ἔτει 1967.

        Ἐχειροτονήθη Διάκονος τὸ 1970 καὶ ἱερεὺς τὸ 1974 ὑπὸ τοῦ Ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κυροῦ Γεροντίου. Διετέλεσε Πνευματικὸς τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς, Πρωτοσύγκελλος τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως καὶ Γραμματεὺς τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν ᾿Ενισταμένων. Ἐδραστηριοποιήθη εἰς τὸ ἐκδοτικόν, ποιμαντικὸν καὶ ἀντι-αιρετικὸν ἔργον. Συνέγραψε πλῆθος ἄρθρων καὶ μελετῶν, πολλαὶ ἐκ τῶν ὁποίων σχετίζονται μὲ τὴν σοβαρὰν θεολογικὴν ἀποτίμησιν καὶ κριτικὴν τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

        ᾿Εχειροτονήθη ᾿Επίσκοπος μὲ τίτλον «Ὠρεῶν» τὴν 6.10.2007 ἐκ.ἡμ., καὶ προήχθη εἰς τὴν θέσιν τοῦ ᾿Αναπληρωτοῦ Προέδρου τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῶν ᾿Ενισταμένων, λόγῳ τῆς ἀσθενείας τοῦ Προέδρου αὐτῆς κ. Κυπριανοῦ. Μετὰ δὲ τὴν Κοίμησιν Αὐτοῦ, ἐξελέγη ὑπὸ τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Συνόδου τὴν 4.10.2013 ἐκ.ἡμ. Μητροπολίτης καὶ Πρόεδρος αὐτῆς.

        Ὑπῆρξεν Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ἐνισταμένων εἰς τὸν Διάλογον μετὰ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος ἤχθη εἰς αἴσιον ἑνωτικὸν πέρας τὴν 5/18 Μαρτίου 2014. Συνοδικῇ ἀποφάσει διετήρησε τὸν αὐτὸν τίτλον καὶ διαποιμαίνει τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, ἀποτελεῖ δὲ Μέλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

        Εἶναι Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἱεραποστολῆς, ὡς καὶ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικοῦ Ἔργου. Ἐπίσης, διαποιμαίνει ὡς Τοποτηρητὴς τὰς νεοπαγεῖς Ἐπισκοπὰς Στοκχόλμης Σουηδίας καὶ Γκλντάνι Γεωργίας.

        Τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς  κ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ εἶναι εἰς τὰς 2 Ὀκτωβρίου, μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος  Κυπριανοῦ (15 Ὀκτωβρίου Ν.Η.).

        Ἡ φήμη τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶναι:

        α) «Κυπριανοῦ τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς , ἡμῶν δέ πατρός καί Ποιμενάρχου, πολλά τά ἔτη» (ἐντὸς τῆς Ἐπαρχίας του) καὶ
           α) «Κυπριανοῦ τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς , ἡμῶν δέ πατρός καί Ἱεράρχου, πολλά τά ἔτη» (ἐκτὸς τῆς Ἐπαρχίας του).