Ἡ Αὐτοῦ Χάρις μετά της ...ἀνδρίδος αὐτοῦ

Ἡ ἀκόλουθος εἴδησις ἐκ τοῦ "Ὀρθοδόξου Τύπου" ἔρχεται νά ἐπιβεβαιώση τά ὅσα προανέφερεν ὁ "Στύλος τῆς Ὀρθοδοξίας" ὅσον ἀφορᾶ τήν στάσιν τῶν Νεοημερολογιτῶν Ἐπισκόπων ὡς πρός τό θέμα αὐτό.

"ΤΟ ΒΔΕΛΥΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ ΕΣΤΩΣ ΕΝ ΤΟΠΩ ΑΓΙΩ" (Ματθ. κδ΄ 15)

Μέ ἀνέκφραστη ὀδύνη διαβάσαμε στό ἐπίσημο ὄργανο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας "Ὀρθόδοξος Κῆρυξ" (τεῦχος Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2004, σ. 6-8), κείμενο μέ τίτλο "Προσλαλιά γενομένη ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τροπαίου κ. Ἀθανασίου", στό ὁποῖο περιέχονται καί τά ἑξῆς ἀπίστευτα: "Ἐν τῷ οἴκω τῶν Θυατείρων ἐπραγματώθησαν εὐάριθμοι τιμητικαί ἐκδηλώσεις, περιλαμβάνουσαι δεξιώσεις καί φιλοξενίας. Ἐν τοῖς πλαισίοις τούτοις ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή προσέφερε φιλοξενίαν τή Αὐτοῦ Χαριτι τῷ Ἀγγλικανῶ Ἀρχιεπισκόπω Κυρίω Rowan Williams μετά τῆς συμβίας αὐτοῦ, ἔτι δέ καί τῷ Ἀγγλικανω Ἐπισκόπω Ντόβερ (Dover) Κυρίω Stephen Venner μετά τῆς ἀνδρίδος αὐτοῦ, ἀμφοτέρας τάς φιλοξενίας ταύτας κατά μήνα Ἀπρίλιον".

Διερωτώμεθα:

1. Κατ' ἀρχήν, πόσο συνάδει μέ τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση καί τή διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡ φιλοξενία "Ἀγγλικανοῦ Ἀρχιεπισκόπου μετά τῆς συμβίας αὐτοῦ". Ἀμνηστεύονται οἱ αἱρετικοί; Τί εἴδους "συμβία ἐπισκόπου" εἶναι ἡ φιλοξενηθεῖσα;

2. Τό τραγικότατον, ὅμως, εἶναι ἡ φιλοξενία ἑτέρου "ἀγγλικανοῦ ἐπισκόπου" μετά τῆς (ἄκουσον, ἄκουσον!!!) ἀνδρίδος αὐτοῦ. Ἀκούγαμε κατά καιρούς τό ἀπερίγραπτο κατάντημα τῶν αἱρετικῶν, ἕως καί ἀντιχρίστων "χριστιανικῶν παραφυάδων", ὅτι μαζί μέ τό ὑπόλοιπον πλῆθος τῶν αἱρετικῶν τοποθετήσεών τους, ἀμνηστεύουν προσέτι καί τή σοδομία, "παντρεύοντας" μάλιστα σοδομίτας καί γομορίτας. Μήπως ἀγνοοῦν ὅτι ὁ Θεός μετά βδελυγμίας ἐτιμώρησε τήν "παρά φύσιν πράξιν" τῶν Σοδομιτῶν μέ τήν "παρά φύσιν βροχήν" φωτιᾶς καί θείου; Ὅμως, τό νά ἀμνηστεύωνται καί νά ἐπιβραβεύωνται οἱ ἐπαίσχυντες αὐτές συμπεριφορές ἀπό ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους, ὥστε νά παρέχεται στούς σοδομίτας καί φιλοξενία εἰς τάς Ἀρχιεπισκοπᾶς των καί ἡ συγκεκριμένη μάλιστα φιλοξενία νά προβάλλεται μέ καμάρι μέσα ἀπό τίς σελίδες τοῦ ἐπισήμου ἐντύπου ἐκφραστικοῦ ὀργάνου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων, αὐτό οὔτε στό ἐφιαλτικότερο ὄνειρό μας δέν θά μπορούσαμε νά φανταστοῦμε..." ("ΟΡΘ. ΤΥΠΟΣ", α.φ. 1599 σέλ. 1).

Κι' ὅμως, ἀγαπητοί ἀναγνῶσται, οἱ τοιοῦτοι Ἀγγλικανοί ἔχουν "ἱερωσύνην", κατά τούς Οἰκουμενιστᾶς Ὀρθοδόξους καί τελοῦν "μυστήρια". Μόνον οἱ Γ.Ο.Χ. κατ' αὐτούς ὑστεροῦνται ἀποστολικῆς διαδοχῆς. Ἀλλά τοιαύτη ἀναγνώρισις ἅς μᾶς λείπει!