Δίπτυχα Κεκοιμημένων Κληρικῶν

ΔΙΠΤΥΧΑ ΕΚΔΗΜΗΣΑΝΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ (2003-2017)

 

Διονυσίου, Ἀναστασίου, Παρθενίου, Ἀρτεμίου,  Θεοδώρου, Κυρίλλου, Θεοκλήτου, Φιλαρέτου, Μακαρίου, Μεθοδίου, Ματθαίου, Εὐθυμίου, Ἀδριανοῦ, Παρθενίου, Ίωακείμ, Ἀγαθαγγέλου, Ἀμβροσίου, Στεφάνου, Δανιήλ,

τῶν Ἱερομονάχων

 

Βασιλείου, Κωνσταντίνου, Ἐλευθερίου, Παναγιώτου, Καλλινίκου, Ἀναστασίου, Ἰωάννου, Σεραφείμ, Ἐμμανουήλ, Ἐμμανουήλ, Σπυρίδωνος, Κωνσταντίνου

τῶν Πρεσβυτέρων

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΗΜΗΣΑΝΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ (2003-2017)

 

 

Δανιὴλ Καουδάκης, Ἱερομόναχος († 2018)

Στέφανος Ἴβε (Ive), Ἱεροµόναχος († 2017)

Ἀμβρόσιος Ψωμιᾶς, Ἀρχιµανδρίτης († 2015)

Κωνσταντῖνος Καρακῖτσος, Πρεσβύτερος († 20115)

Σπυρίδων Ὀργαντζίδης, Πρωτοπρεσβύτερος († 2015)

Ἐμμανουήλ Κολόμβος, Πρωτοπρεσβύτερος († 2014)

Σεραφείμ Πρεσβύτερος 

Ἀγαθάγγελος Ἀρχιµανδρίτης 

∆ιονύσιος Στάµου, Ἀρχιµανδρίτης († 2012)

Ἀναστάσιος Γρυπαῖος, Ἀρχιµανδρίτης († 2012) 

Παρθένιος Κοντογιῶργος, Ἀρχιµανδρίτης († 2011)

Βασίλειος Καλαϊτζίδης, Πρεσβύτερος († 2011)

Κωνσταντῖνος Βελέντζας, Πρωτοπρεσβύτερος († 2011)

Ἀρτέμιος Έλευθεριάδης, Ἱερομόναχος († 2010)

Θεόδωρος Petrowsky, Ἱερομόναχος († 2009)

Κύριλλος Άναγνώστου, Ἀρχιµανδρίτης († 2008)

Ἐλευθέριος Παντελιώδης, Πρεσβύτερος († 2008)

Παναγιώτης Σπανός, Πρεσβύτερος († 2008)

Θεόκλητος Σαμιώτης, Ἀρχιµανδρίτης († 2006)

Φιλάρετος Παπαμακαρίου, Ἀρχιµανδρίτης († 2005)

Μακάριος Πίκιος, Ἀρχιµανδρίτης († 2005)

Καλλίνικος Μουράτογλου, Πρωτοπρεσβύτερος († 2005)

Μεθόδιος Δεσποτίδης, Ἀρχιµανδρίτης († 2005)

Ματθαῖος Ράπτης, Ἱερομόναχος († 2005)

Εὐθύμιος Κοτσαμπασάκης, Ἀρχιµανδρίτης († 2004)

Ἀναστάσιος Μπέσης, Πρεσβύτερος († 2004)

Ἰωάννης Πλειώνης, Πρεσβύτερος († 2004)

Ἀδριανός Μαμφρέδας, Ἀρχιµανδρίτης († 2004)

Παρθένιος Τσιτσιμπάκος, Ἀρχιµανδρίτης († 2004)

Ἰωακείμ Ἁγιορείτης Ἱερομόναχος († 2003)