Ἀνακοινώσεις

Messagio per la Nativita

N° di Prot. 2535

MESSAGGIO PER LA NATIVITÀ DI CRISTO

dell’anno di Grazia 2016

“Egli si fece uomo, affinché noi siamo fatti dei!”


Amati Padri e Fratelli, amati figli nel Signore,


LA NATIVITÀ del nostro Signore Gesù Cristo nel mondo, a Bethleem di Giudea, venti secoli fa, significava l’Incarnazione del Verbo di Dio e l’apparizione di Dio sulla terra: “Dio si è manifestato come uomo” (1 Tim. III, 16). Il Figlio di Dio si è manifestato rivestito di Carne, come Theantropo ossia Dio-uomo, per ricondurci alla vita divina, dalla quale eravamo decaduti.

Nativity Message

Protocol No. 2535

NATIVITY MESSAGE for 2016

 “He was made man, that we might be made God”

Beloved Fathers and Brethren; beloved children in the Lord:

The birth of our Lord Jesus Christ in the world, in Bethlehem of Judæa, twenty centuries ago, signalled the Incarnation of God the Word and the manifestation of God upon earth: “God was man- ifested in the flesh” (I St. Timothy 3:16). The Son of God was revealed in the flesh as the Thean- thropos (God-Man), in order to restore us to the Divine life from which we had fallen.

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 2ας / 15ης Δεκεμβρίου 2016

Τὴν Πέμπτην, 2αν /15ην  τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τετάρτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 2ης / 15ης Νοεμβρίου 2016

Τὴν Τρίτην, 2αν /15ην  τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τρίτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Εγκύκλιος Χριστουγέννων

Ἀριθμός Πρωτ. 2535

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016

« Αὐτὸς ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν»

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί· τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

Η ΓΕΝΝΗΣΗ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο, στὴν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας, πρὶν ἀπὸ εἴκοσι αἰῶνες, σήμανε τὴν Ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ τὴν φανέρωση τοῦ Θεοῦ στὴν γῆ: «Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκὶ» (Α’ Τιμ. γ’ 16). Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐμφανίσθηκε μὲ Σάρκα, ὡς Θεάνθρωπος, γιὰ νὰ μᾶς ἐπαναφέρει στὴν θεία ζωή, ἀπὸ ὅπου ἐξεπέσαμε.

Ἑορτολόγιον 2017

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας τὸ Ἑορτολόγιον, ἤτοι ὁ Ἡμεροδείκτης τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου γιὰ τὸ ἐρχόμενο ἔτος 2017, τὸ ὁποῖο ἔχει ἰδιαίτερη χρηστικὴ ἀξία, ἐφ’ ὅσον σὲ μικρὸ σχῆμα «τσέπης» καὶ στὶς 72 σελίδες του περιλαμβάνει ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Ἡμερολόγιο κατὰ μῆνα, τὰ εὐαγγελικὰ καὶ ἀποστολικὰ ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν, τὸ Νηστειοδρόμιο καὶ τὸ Κυριακοδρόμιο, ἀναλυτικὸ κατάλογο ὅλων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, ταξινομημένων κατὰ γεωγραφικὴ περιοχή.

Ἔναρξις μαθημάτων Σχολῆς Κατηχητῶν

Ἀριθμός Πρωτ. 2516

ΑΘΗΝΑΙ 18/31-10-2016


Πρὸς
Τοὺς Ἐφημερίους, τὰς Μοναστικὰς Ἀδελφότητας καὶ τὰ ᾿Εκκλησιάσματα
τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ᾿Εκκλησίας τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Τέκνα εὐσεβῆ ἐν Κυρίῳ

'Aνακοινοῦμεν τὴν ἔναρξιν καὶ ἐφέτος τῶν μαθημάτων τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν, ἡ ὁποία τελεῖ ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος τῆς Ἱ. Συνόδου, εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου Δάφνης (Ἀρτέμωνος 133, Τ.Κ. 172 37 Δάφνη. Τηλ. 210 9718846).