Ἀνακοινώσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ περί τῆς ἐν Κολυμβαρίῳ Συναθροίσεως

Ἀριθμὸς Πρωτ. 2483

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

 

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Πρεσβύτεροι καὶ Διάκονοι·
Θεοφιλὲς Ποίμνιο τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μας
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος·

Χάρις καὶ ἡ Εὐλογία παρὰ Θεοῦ νὰ εἶναι μετὰ πάντων ὑμῶν!


ΟΠΩΣ εἶναι γνωστόν, συνεκλήθη πρὸ μηνὸς στὸ Κολυμπάρι Χανίων στὴν Κρήτη ἡ λεγομένη «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», τὴν ὁποίαν προέβαλαν τὰ κοσμικὰ μέσα ἐνημερώσεως ὡς δῆθεν γεγονὸς ἰδιαίτερα σημαντικὸ καὶ ἱστορικό.

Ἐγκύκλιος Καταστάσεως τοῦ Μητροπολίτου Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβροσίου

Ἀριθμὸς Πρωτ. 2477

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πρὸς ἅπαντα τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν λαὸν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φιλίππων καὶ Μαρωνείας

 

Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς, τιμιώτατοι Ἐπίτροποι καὶ λοιποὶ πάντες εὐλογημένοι Χριστιανοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φιλίππων καὶ Μαρωνείας, οἱ διακρατοῦντες τὰς ἱερὰς Παραδόσεις, χάρις εἴη ὑμῖν καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ, παρ’ ἡμῖν δὲ εὐχὴ καὶ εὐλογία.

Τοῦ μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένου ἀοιδίμου Μητροπολίτου καὶ Ποιμενάρχου ὑμῶν κυροῦ Καλλιοπίου τελευτήσαντος καὶ εἰς τὰς ἐκεῖσε μονὰς μεταστάντος καὶ ἔπειτα ἀπὸ μακρὰν περίοδον ὑπὸ Ἐπιτροπείαν καὶ Τοποτηρητείαν τῶν ἐν Ἀνατολικῇ Μακεδονίᾳ καὶ Θράκῃ ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων οἰκονομουμένων, οἱ Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι Ἀρχιερεῖς, οἱ συγκροτοῦντες τὴν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ἀξιοχρέως ἐποιήσαντο πρόνοιαν περὶ τῆς ἐκλογῆς καὶ ἀποκαταστάσεως καταλλήλου καὶ ἀξίου Ἱεράρχου, πρὸς ἀνάληψιν τῆς ἀρχιερατικῆς προστασίας καὶ ποιμαντικῆς ράβδου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ταύτης.

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας 7ης / 20ης Ἰουλίου 2016

Τὴν Τετάρτην, 7/20 τοῦ μηνὸς Ἰουλίου τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου. 

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 3ης / 16ης Ἰουνίου 2016

Τὴν Πέμπτην, 3ην / 16ην τοῦ μηνὸς Ἰουνίου, τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου. 

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 13ης / 26ης Ἰουλίου 2016

Τὴν Τρίτην, 13/26 τοῦ μηνὸς Ἰουλίου τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἔκτακτον Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου.

Συνοδικὸς Ἑσπερινός Ἀποστόλου Παύλου

Ἀριθμός Πρωτ. 2440    

Ἐν Ἀθήναις,14/27 – 6 – 2015

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαόν,τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.

Περί τινος φερομἐνου ὡς Μητροπολίτου


Ἀθῆναι, 22.5/4.6.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Φέρεται εἰς γνῶσιν παντὸς ἐνδιαφερομένου, ὅτι ὁ παρουσιασθεὶς ἐσχάτως σὲ μέσα ἐνημερώσεως κ. Θωμᾶς Κονσολάκης, αὐτοτιτλοφορούμενος ὡς «μητροπολίτης Ἱλαρίωνας» καὶ «πρόεδρος τῆς ἑλληνορωσικῆς μητροπολιτικῆς συνόδου», μὲ ἕδρα τὴν Νέα Μάκρη Ἀττικῆς καὶ δραστηριοποίησι καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς (Κρήτη), ὅπου διοργανώνει «θεραπευτικὲς» συνάξεις σὲ βίλλες, ξενοδοχεῖα καὶ αἴθουσες, δὲν ἔχει καμμία ἀπολύτως σχέσι μὲ τὴν Ἐκκλησία μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν (Παλαιοημερολογιτῶν) Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Καλλίνικο.