Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος

Τὸ Σάββατο, 17/30 τοῦ μηνὸς Ἰουλίου τοῦ ἔτους 2016, στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (Κάνιγγος 32, Ἀθήνα), συνῆλθε σὲ συνεδρίαση ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Νεότητος. Συμμετεῖχαν ὁ Σεβ. Μητρ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ Σεβ. Μητρ. Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ ὁ Αἰδεσ. Πρεσβύτερος π. Στυλιανὸς Τομαῆς.

Enciclica Intorno All' Adunanza Ecumenista Dell' Isola Di Creta

N° Prot. 2483 

ENCICLICA
INTORNO ALL’ADUNANZA ECUMENISTA DELL’ISOLA DI CRETA

Amati in Cristo Presbiteri e Diaconi, 

Devoto Gregge della nostra santissima Chiesa 

dei Veri Cristiani Ortodossi di Grecia, 

Che la Grazia e la Benedizione di Dio siano con tutti voi! 

Come è noto, un mese fa si è radunata sull’isola di Creta a Kolymbari Khanion il cosiddetto “Santo e Grande Concilio della Chiesa Ortodossa”, che i mezzi mondani di informazione hanno presentato come un avvenimento “particolarmente importante e storico”. 

ENCYCLICAL concerning the Ecumenist gathering in Crete

Republic of Greece

Church of the True Orthodox Christians of Greece

Holy Synod

Kanningos 32 (3rd floor)

106 82 Athens

Tel. 21038 28 280–Fax 21038 47 365

Greece

Protocol No. 2483                                                                    

To be read in Church on the Sunday after the

Feast of the Dormition of the Theotokos

ENCYCLICAL CONCERNING THE

ECUMENIST GATHERING IN CRETE

Beloved Presbyters and Deacons in Christ;

Divinely beloved Flock of our Most Holy Church

of the Genuine Orthodox Christians of Greece:

May Grace and Blessings from God be with you all!

Βιβλιοπαρουσίασις: "Ἑλληνικὴ Ασπὶς "

"Ἑλληνικὴ Ασπὶς " Κατὰ τοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου

Τὸ Ἡμερολογιακὸ Ζήτημα στὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ κατὰ τὰ ἔτη 1581-1901

Πρόλογος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος

Ἐκδότης Νικόλαος Μάννης, Ἀθήνα, 2016, σελίδες 278. 

ЭНЦИКЛИКА О ЭКУМЕНИЧЕСКОМ СОБРАНИИ НА КРИТЕ

№ Прот. 2483

ЭНЦИКЛИКА

О ЭКУМЕНИЧЕСКОМ СОБРАНИИ НА КРИТЕ 

Возлюбленные о Христе Иереи и Диаконы,

Боголюбивое Стадо нашей Святой Церкви

Истинных Православных Христиан Греции,

Благодать и Благословение Божие да будут со всеми вами!

Convocazione di Accusato

Lo Ierodiacono Benedetto, in secolo Giacomo Capecchi, ex membro della fraternità del Monastero di San Serafino di Sarov, Pistoia, Italia, di dimora attualmente sconosciuta, è chiamato il Giovedi 2/15 settembre 2016 alle 11:00 per presentarsi al Tribunale Sinodale, nella sala "Rodon Amaranton", Galaxidiou 14 a Pireo, per rispondere ad accusi di violazione dei Santi Canoni.

Βιβλιοπαρουσίασις Ἀκολουθἰας

Ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Χρυσοστόμου τοῦ Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου καὶ Πρωθιεράρχου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἐν Ἑλλάδι (1870 -1955).