Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις διὰ τὸ ζήτημα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου

πληροφορήθημεν τὴν ἀπόφασιν τοῦ Μικτοῦ Ὁρκωτοῦ Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης περὶ τῆς ἐπιβολῆς ἐξοντωτικῶν ποινῶν εἰς τὸν Ἡγούμενον καὶ Μοναχοὺς τῆς γνησίας Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου ἐξ ἀφορμῆς ἐπεισοδίων τὰ ὁποία εἶχον γίνει πρὸ ἐτῶν εἰς Καρυὰς Ἁγίου Ὄρους, ἐξ αἰτίας τῆς ἀποπείρας βιαίας ἐξώσεως τῶν Μοναχῶν ἐκ τοῦ ἀντιπροσωπείου τῆς Μονῆς.

ὑπερβολικῶς αὐστηρὰ αὕτη ἀπόφασις, φρονοῦμεν, ὅτι ἀντὶ νὰ ἱκανοποιῇ, μᾶλλον προσβάλλει τὸ κοινὸν περὶ δικαίου αἴσθημα τῆς πλειονότητος τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν.

ς ἐκ τούτου προτρέπομεν κάθε καλοπροαίρετον συμπολίτην ἡμῶν ὅπως συμμετάσχῃ εἰς πᾶν νόμιμον τρόπον διαμαρτυρίας διὰ τὴν ἐν λόγῳ ἀπόφασιν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς

Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον 2017

Κυκλοφόρησε σὲ μία καλαίσθητη ἔγχρωμη ἔκδοση, 208 σελίδων, σχήματος 10x14 ἑκ., καὶ τὸ Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον 2017 τῆς Ἐκκλησίας μας, σὲ μορφὴ «ἀντζέντας», μὲ χῶρο σημειώσεων γιὰ κάθε ἡμέρα τοῦ ἔτους (ἑβδομαδιαία παράθεση κατὰ σελίδα) καὶ Πίνακες Κυριακοδρομίου, Νηστειοδρομίου καὶ Ἁγιογραφικῶν Ἀναγνωσμάτων Κυριακῶν.

Ἀνακοίνωσις ἐν ὄψει τῶν Θεοφανείων.

Ἀριθμός Πρωτ. 2541

ΑΘΗΝΑΙ 20-12-2016 / 02-01-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ


Πρὸς

Τοὺς Ἐφημερίους, τὰς Μοναστικὰς Ἀδελφότητας καὶ τὰ ᾿Εκκλησιάσματα
τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ᾿Εκκλησίας τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς

 

Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,


Επίκειται πάλιν ἡ ἐτησία τελετὴ τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Θεοφανείων εἰς τὸν Κεντρικὸν Λιμένα Πειραιῶς. Ἅπαντες ὀφείλομεν νὰ δώσωμεν τὸ ὁμολογιακόν μας παρὸν ρυθμίζοντες τὰς ὑποχρεώσεις μας καταλλήλως, ὥστε νὰ δυνάμεθα νὰ λάβωμεν μέρος. Εἶναι δὲ ἀδιανόητον νὰ ἀπουσιάζουν οἱ ἐν Ἀττικῇ παροικοῦντες, ὅταν Κληρικοὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ προσέρχωνται διὰ νὰ παραστοῦν εἰς τὴν Τελετὴν ταύτην.

ПОСЛАНИЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО


№ Прот. 2535

Прочитать в Церкви на Празднике Рождества Христова


ПОСЛАНИЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 2016

«Он стал человеком, чтобы мы стали богами» Возлюбленные Отцы и Братья, чада возлюбленные о Господе,


РОЖДЕСТВО Господа нашего Иисуса Христа в мире, в Вифлееме Иудейском, двадцать веков тому назад, означало Вочеловечение Бога Слова и явление Бога на землю: «Бог явился во плоти» (1 Тим. III, 16). Сын Божий явился во плоти, как Богочеловек, чтобы вернуть нас к Божественной жизни, откуда мы отпали.

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς 8/21 Ἰανουαρίου 2017

Τὸ Σάββατον 8 / 21 τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἕκτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

رسالة المجمع المقدس في الميلاد

رسالة المجمع المقدس في الميلاد

و لأن الكلمة صار جسداً صار الإنسان مشاركاً دائماً في الله

احبتنا الاباء و الاخوة و ابنائنا في الرب

ولادة ربنا يسوع المسيح في العالم، في بيت لحم اليهودية، منذ عشرين قرنا، أشارت تجسد الله الكلمة وتجلي الله على الأرض:

الله ظهر في الجسد، (تيموثاوس الاولى 03:16) وقد ظهر ابن الله في الجسد من أجل استعادتنا بنا الى الحياة الإلهية كنا قد سقطنا منها

Message pour la Nativity Du Christ

N° de Prot. 2535


À lire à l’Eglisele jour de la Nativité


MESSAGE POUR LA NATIVITÉ DU CHRIST 2016

«Il est devenu homme, pour que nous soyons faits dieux»

Bien-aimés Pères et Frères, chers enfants dans le Seigneur,

LA NATIVITE de notre Seigneur Jésus Christ dans le monde, à Bethléem de Judée, il y a vingt siècles, signifiait l’Incarnation du Verbe de Dieu et la Μanifestation de Dieu sur la terre : «Dieu s est manifesté dans la chair» (Tim. III, 16). Le Fils de Dieu est apparu revêtu de Chair, comme Dieu-homme, pour nous ramener à la vie divine, d’où nous étions déchus.