Ἀνακοινώσεις

Πρὸς τὸ Ποίμνιον τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας

Ἐνημέρωσις

Περὶ τῆς Ἁγιοκατάξεως
τοῦ Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου

 

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Χριστὸς Ἀνέστη!


Μεταφέρων πρὸς ὅλους ἐσᾶς τὶς πατρικὲς εὐχὲς καὶ εὐλογίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας καὶ ἐμοῦ προσωπικῶς, προβαίνω στὴν ἐνημέρωσί Σας, ὅτι ἡ παροῦσα Πασχαλινὴ περίοδος τοῦ Πεντηκοσταρίου πρόκειται νὰ διακοσμηθῆ ἀπὸ ἕνα ἰδιαίτερα σημαντικὸ γεγονὸς γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας, τὸ ὁποῖο ἔχει εὐρύτερες ἐπιπτώσεις γιὰ τοὺς ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 2016

«Ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων Ἀνάστασιν»


Τέκνα ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα·
μπλεοι χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης, ἅπαντες οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἑορτάζομεν τὴν ἁγίαν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὴν πηγὴν καὶ αἰτίαν τῆς ἀρρήτου ἀγαλλιάσεως καὶ πανηγύρεως ἡμῶν. Ὅτι ἀνέστη Χριστός, «ὁ ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος», ὁ τῶν νεκρῶν ἐλευθερωτής, «ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέ- χων Ἀνάστασιν»!

MESSAGE PASCAL 2016

«Donnant la Résurrection aux déchus»


Enfants bien-aimés dans le Seigneur Ressuscité,
Dans la joie et la jubilation, nous fêtons tous, les Chrétiens Orthodoxes, la sainte Résurrection de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus Christ, la source et la raison d’allégresse inexprimable. Car le Christ est ressuscité, «Lui Qui était libre parmi les morts», le libérateur des morts, «Qui a donné aux déchus la Résurrection»!

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 7ης / 20ης Ἀπριλίου 2016

Τὴν Τετάρτην, 7ην / 20ὴν τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου, τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου. 

Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

PASCHAL ENCYCLICAL FOR 2016

“Thou dost grant resurrection to the fallen”


Dear and Beloved Children in the Risen Lord:
Filled with joy and gladness, all Orthodox Christians celebrate, today, the Holy Resurrection of our Lord, God, and Savior Jesus Christ, the wellspring and cause of our ineffable exultation and ju- bilation. For Christ, He Who is “free among the dead,” the Liberator of the dead, “Who granteth res- urrection to the fallen,” is risen!

Ὥρα Ἀκολουθίας της Αναστάσεως

Ἀριθμός Πρωτ. 2361

Ἐν Ἀθήναις, 9 / 22 - 4 - 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντας τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τὰς Ἱερὰς Μονὰς
ἐν Ἑλλάδι τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

 

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν κατὰ τὴν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 7/20-4-2016, ἀπεφάσισε νὰ ὑπομνήσῃ εἰς τοὺς Ἐφημερίους καὶ τοὺς Ἐπιτρόπους ἁπάντων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας τὴν τέλεσιν τῆς Ἀκολουθίας τῆς Ἀναστάσεως κατὰ τὴν 12.00 χειμερινὴν ὥραν τοῦ μεσονυκτίου τοῦ Μ. Σαββάτου πρὸς Κυριακὴν τοῦ Πάσχα, χάριν ὁμοιομορφίας.

Τῇ ἐντολῇ τῆς Ἱ. Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς


† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος

«Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος»

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ  

Περιοδικὴ Ἔκδοσις γιὰ τὴν Ἱστορία τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.