Ἀνακοινώσεις

Πασχαλινὴ Ἐγκύκλιος 2018

Ἀριθμός Πρωτ. 2698


ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ 2018


«Μὴ φοβοῦ· ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων» (Ἀποκαλ. α’ 17-18)


Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀναστάντι·

Ἀπάντησις τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων εἰς ἐρωτήματα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περὶ τοῦ Ν 4301/2014

Τὴν 08-03-2018 (ν.ἡ.), παρελήφθη στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας (Κάνιγγος 32) ἡ ἀπάντησις τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων εἰς τὰ ἐρωτήματά μας (ἀπὸ 06 / 19 - 10 - 2017), ὡς πρὸς τὴν διευκρίνισιν σημείων, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἠγέρθη ὡς μὴ ὤφειλεν ἀμφισβήτησις ἤ καὶ πολεμικὴ ἀπό τινας, ἐκ διαστρεβλώσεως τῆς πραγματικότητος.

Ἀνακοίνωσις περὶ ἀνωνύμων λιβελλογραφημάτων

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καταδικάζει ὡς ἐντελῶς ἀνυπόστατες τὶς συκοφαντικὲς διαδόσεις, γραπτὲς ἤ προφορικές, ἀνωνύμων λιβελλογράφων ἐναντίον Ἀρχιερέων-Μελῶν Αὐτῆς, περὶ δῆθεν συμμετοχῆς τους σὲ φανερὰ ἤ μυστικὰ Οἰκουμενιστικὰ Συνέδρια, πρὸς ἐπικύρωσιν ἤ προώθησιν τῶν ἀποφασισθέντων ἀπὸ τὴν ψευδο-σύνοδο τοῦ Κολυμβαρίου Κρήτης τοῦ Ἰουνίου 2016.

Ἀνακοίνωσις περί λαϊκῶν Ἱεροκηρύκων

Ἀριθμός Πρωτ. 2693

Ἐν Ἀθήναις, 16 – 02 / 01 – 03 – 2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

γαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος, ἀποβλέπουσα εἰς τήν ἐναρμόνησιν τοῦ θείου Κηρύγματος ἐντός τῶν ὁρίων τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῆς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας, κατ’ ἐπανάληψιν προηγουμένης Ἀνακοινώσεως ἀπὸ 8/21 - 12 – 2000, ἀπαγορεύει διὰ τῆς παρούσης εἰς οἱονδήποτε λαϊκὸν τὸ κηρύττειν ἐπ’ ἐκκλησίᾳ, παρ’ ἐκτὸς μόνον εἰς τοὺς ἔχοντας γραπτὴν ἄδειαν ὑπὸ τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου.

Διὰ τὴν χορήγησιν τοιαύτης ἀδείας ἀπαιτεῖται ἔγγραφος αἴτησις τοῦ Ἐφημερίου, προτείνοντος τὸν ἔχοντα τοιαύτην ἱκανότητα, καθὼς καὶ συστατικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Πνευματικοῦ πατρὸς τοῦ Ἱεροκήρυκος, εἰς τὴν ὁποίαν νὰ βεβαιοῦται ὅτι ὁ μέλλων κηρύττειν εἶναι ἐνεργὸν μέλος τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

Μετ’ εὐχῶν, δι’ εὐλογημένην καὶ καρποφόρον Ἁγίαν Τεσσαρακοστήν.

Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 15/28-03-2018

Τὴν Τετάρτην, 15/28-03-2018, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἑβδόμην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Ἀνακοίνωσις περὶ βλασφήμων ἔργων καὶ διαφημίσεων

Ἀριθμός Πρωτ. 2701

ΑΘΗΝΑΙ 13 / 26 – 03 - 2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας

Διαμαρτυρία διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Tὴν Κυριακή, 4 Μαρτίου 2018, καὶ ὥρα 13.00, ἡ Πανελλήνια Ἕνωσις Θεολόγων καὶ ἄλλα Χριστιανικά Σωματεῖα Ἀθηνῶν, ὀργανώνουν παλλαϊκὸ Συλλαλητήριο στὰ Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ πορεία στὴν Βουλή, εἰς ἔνδειξιν ἀντιδράσεως στὸν πολυθρησκειακὸ προσανατολισμὸ τῶν νέων Θρησκευτικῶν.