Ἀνακοινώσεις

Encyclique pour la Nativite 2015


A lire à l’Eglise

N° Prot. 2295

 

ENCYCLIQUE POUR LA NATIVITE 2015

«Un jeune enfant est népour nous, le Dieu d’avant les siècles»

 

Enfants bien-aimés dans le Seigneur,

La naissance de tout homme est source de grande joie, si grande que chaque mère oublie les douleurs et les souffrances de l’enfantement, «à cause de la joie qu’elle a de ce qu’un homme est venu au monde» (Jean XVI, 21).

Ψήφισµα

Ἐκκλησία Γνησίων Ὀρθοδόξων Xριστιανῶν Ἑλλάδος
Ἱερατικὴ Σύναξις τῶν Κληρικῶν Βορείου Ἑλλάδος
Θεσσαλονίκη, 16/29.12.2015

 

Ψήφισµα
τῆς Ἱερατικῆς  Συνάξεως τῶν Κληρικῶν τῆς Βορείου Ἑλλάδος

Συνοδικὴ Ἐγκύκλιος Χριστουγέννων 2015

Ἀριθμός Πρωτ. 2295

 

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015

 

«δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη παιδίον νέον ὁ πρὸ αἰώνων Θεός»

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·


Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ κάθε ἀνθρώπου εἶναι πηγὴ μεγάλης χαρᾶς, τόσης ὥστε καὶ αὐτὴ ἡ μήτηρ ἑκάστου νὰ λησμονῇ τοὺς πόνους καὶ τὰς ὠδῖνας τοῦ τοκετοῦ, «διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον» (Ἰωάν. ιστ’ 21).

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 3ης / 16ης Δεκεμβρίου 2015

Τὴν Τετάρτην, 3/16 τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου. 

Messaggio di Natale 2015


CHIESA DEI GENUINI ORTODOSSI CRISTIANI DI GRECIA
IL SANTO SINODO


Messaggio di Natale 2015


“Per noi infatti è nato piccolo bambino, il Dio che è prima dei secoli.”

 

Figli amati nel Signore,


La nascita di ogni uomo è fonte di grande gioia, tanto che la madre di ognuno dimentica i dolori e i travagli del parto “per la gioia che è nato un uomo al mondo” (Giovanni 16:21).

Γιὰ τὸ «Σύμφωνο Ἐλεύθερης Συμβίωσης» Ὁμοφύλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

ΣΑΝ γεγονὸς μιᾶς ἄνευ προηγουμένου καταπτώσεως, πνευματικῆς καὶ ἐθνικῆς, δύναται νὰ χαρακτηρισθῆ ἡ ψήφισις ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο τοῦ νόμου γιὰ τὸ «Σύμφωνο Ἐλεύθερης Συμβίωσης» Ὁμοφύλων, δηλαδὴ ἀνδρῶν μὲ ἄνδρες καὶ γυναικῶν μὲ γυναῖκες.

Περὶ τῆς λεγομένης «Κάρτας τοῦ Πολίτου»

Ἀριθμός Πρωτ. 2264

ΑΘΗΝΑΙ 1/14-11-2015

 

Πρὸς
Ἅπαν τὸ Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Διὰ μίαν εἰσέτι φοράν, ἔχει ἀναγγελθῆ ὑπὸ τῆς Πολιτείας ἡ ἔκδοσις τῆς λεγομένης «Κάρτας τοῦ Πολίτου» εἰς τὴν Πατρίδα μας καὶ ἐγείρονται δικαιολογημέναι βεβαίως ἀνησυχίαι μεταξὺ τῶν εὐσεβῶν Μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.