Ἀνακοινώσεις

Περὶ Ἱερατικῆς Συνάξεως Ν. Ἑλλάδος

Ἀριθμός Πρωτ. 2262.

ΑΘΗΝΑΙ, 30-10/12–11-2015

Πρὸς
ἅπαντας τοὺς Κληρικοὺς τῆς Νοτίου Ἑλλάδος
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Πανοσιώτατοι καὶ Αἰδεσιμώτατοι Πατέρες,

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς 9ης /22ας Ὀκτωβρίου 2015, ἀπεφάσισε τὴν σύγκλησιν τοῦ Ἱερατείου τῆς Ἐπικρατείας ἡ ὁποία, διὰ λόγους πρακτικούς, θὰ πραγματοποιηθῇ εἰς δύο Συνάξεις, μίαν διὰ τὴν Νότιον Ἑλλάδα [Ἀττική, Στερεὰ Ἑλλάς, Εὔβοια, Πελοπόννησος, Νῆσοι] καὶ μίαν διὰ τὴν Κεντρικὴν καὶ Βόρειον [Θεσσαλία καὶ ἄνω].

Ἐγκύκλιος περὶ τοῦ νέου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης

Ἀριθμός Πρωτ. 2251


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Ἱερὸν Κλῆρον
καὶ τὸν λαὸν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς, τιμιώτατοι Ἐπίτροποι καὶ λοιποὶ πάντες εὐλογημένοι Χριστιανοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, οἱ διακρατοῦντες τὰς ἱερὰς Παραδόσεις, χάρις εἴη ὑμῖν καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ, παρ’ ἡμῖν δὲ εὐχὴ καὶ εὐλογία.

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας 8ης / 21ης - 9ης / 22ας Ὀκτωβρίου 2015

Τὸ διήμερον τῆς Τετάρτης 8ης / 21ης καὶ Πέμπτης 9ης / 22ας τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ περὶ τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης & Δημητριάδος

Ἀριθμὸς Πρωτ. 2218 .       

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πρὸς ἅ­παν­τα τὸν Ἱ­ε­ρὸν Κλῆ­ρον
καὶ τὸν λα­ὸν τῶν Ἱ­ε­ρῶν Μη­τρο­πό­λε­ων
Θεσσαλονίκης & Δημητριάδος καὶ Φθιώτιδος
 
 
Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς, τιμιώτατοι Ἐπίτροποι καὶ λοιποὶ πάντες εὐλογημένοι Χριστιανοὶ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Θεσσαλονίκης & Δημητριάδος καὶ Φθιώτιδος, οἱ τὸν Ἱερὸν Ἀγῶνα ὑπὲρ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας ἀγωνιζόμενοι, χάρις εἴη ὑμῖν καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ, παρ’ ἡμῖν δὲ εὐχὴ καὶ εὐλογία.

ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθμός Πρωτ.  2253        

Πρὸς τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τὰς Ἱερὰς Μονὰς
τῆς Ἐπικρατείας


Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,


Χάρις τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἴη μετὰ πάντων ἡμῶν.


«Πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω», διδάσκει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Α’ Κορινθ. ΙΔ’ 40), διότι τάξις συνέχει τὰ σύμπαντα, τὰ ἐπουράνιά τε καὶ τὰ ἐπίγεια. Ἐξόχως δὲ εἰς τὰ ἐκκλησιαστικά, ὀφείλει νὰ τηρῇται τὸ ἀξίωμα τοῦτο. Καὶ εἰδικώτερον ἀναφερόμεθα εἰς ἕνα θέμα ἐκκλησιαστικῆς εὐταξίας, τὸ ὁποῖον χρήζει ἀντιμετωπίσεως. Ἐσχάτως παρετηρήθη τὸ φαινόμενον ἑνίων Κληρικῶν, νὰ ἐξέρχωνται ἐκ τῶν ὁρίων τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἐπαρχίας εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκουν, μεταβαίνοντες εἰς ἑτέρας Ἐπαρχίας, λειτουργοῦντες, ἐξομολογοῦντες, κείροντες μοναζούσας, κηρύττοντες κ.λπ., ἄνευ τῆς εὐλογίας τοῦ Ἐπισκόπου των ἢ τοῦ Ἐπισκόπου τῆς κατὰ τόπον Ἐπαρχίας εἰς τὴν ὁποίαν μεταβαίνουν.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Περὶ τοῦ Κατηχητικοῦ Ἔργου

Ἀριθμὸς Πρωτ. 2222 .       

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Περὶ τοῦ Κατηχητικοῦ Ἔργου
 
 
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα·
Χάρις ἡμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ, παρ’ ἡμῶν δὲ εὐχὴ καὶ εὐλογία!
 
Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος κατὰ τὴν πρόσφατον Συνεδρίαν τῆς Ἱεραρχίας Αὐτῆς ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἠσχολήθη σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ μὲ τὸ θέμα τῆς καλυτέρας ὀργανώσεως καὶ ἀναπτύξεως τοῦ Κατηχητικοῦ Ἔργου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.
Ἀπεφάσισε δέ, ὅπως ἀποστείλῃ τὴν παροῦσαν Ἐγκύκλιον, ὑπενθυμίζουσα εἰς τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸ θεόλεκτον Ποίμνιον ἡμῶν τὴν ἔκδηλον Ἀγάπην καὶ τὸ μεγάλον Ἐνδιαφέρον τοῦ Κυρίου ἡμῶν διὰ τὴν νεότητα, ὡς καὶ τὸ καθῆκον τῆς «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» (Ἐφεσ. στ’ 4) ἀνατροφῆς τῶν τέκνων ὑπὸ τῶν γονέων αὐτῶν, κατὰ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον.

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας 1ης / 14ης - 2ας / 15ης Σεπτεμβρίου 2015

Τὸ διήμερον τῆς Δευτέρας, 1ης /14ης καὶ Τρίτης 2ας / 15ης τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.