Ἀνακοινώσεις

Περί τινος φερομἐνου ὡς Μητροπολίτου


Ἀθῆναι, 22.5/4.6.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Φέρεται εἰς γνῶσιν παντὸς ἐνδιαφερομένου, ὅτι ὁ παρουσιασθεὶς ἐσχάτως σὲ μέσα ἐνημερώσεως κ. Θωμᾶς Κονσολάκης, αὐτοτιτλοφορούμενος ὡς «μητροπολίτης Ἱλαρίωνας» καὶ «πρόεδρος τῆς ἑλληνορωσικῆς μητροπολιτικῆς συνόδου», μὲ ἕδρα τὴν Νέα Μάκρη Ἀττικῆς καὶ δραστηριοποίησι καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς (Κρήτη), ὅπου διοργανώνει «θεραπευτικὲς» συνάξεις σὲ βίλλες, ξενοδοχεῖα καὶ αἴθουσες, δὲν ἔχει καμμία ἀπολύτως σχέσι μὲ τὴν Ἐκκλησία μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν (Παλαιοημερολογιτῶν) Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Καλλίνικο.

Περὶ τῆς Συνοδικῆς ἐκδηλώσεως μνήμης τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως

Ἀριθμός Πρωτ. 2424


Ἐν Ἀθήναις, 20 - 05 / 02 – 06 - 2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Kλῆρον καὶ τὸν Λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.


Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 1ης /14ης Σεπτεμβρίου 2015, ἀπεφάσισε τὴν διοργάνωσιν Ἐκδηλώσεως μνήμης τῆς Ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων, τῆς Πρωτευούσης τῆς ὑπερχιλιετοῦς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Αὐτοκρατορίας μας, τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ

Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Χρυσοστόμου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ

Λέγει ὁ Μέγας Ἀπόστολος Παῦλος περὶ τοῦ Δικαίου Μωϋσέως, ὅτι προετίμησε μᾶλλον «συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν, μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ» (Ἑβρ. ια΄ 25-26). Τοῦτον τὸν Θεόπτην Προφήτην μιμησάμενος, ὁ Ἀοίδιμος Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, προετίμησεν ὑποστῆναι μυρίας κακουχίας καὶ διώξεις, ὁμοῦ μετὰ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, παρὰ νὰ ἀπολαμβάνῃ ἄνεσιν, τιμὰς καὶ πλούτη συσχηματιζόμενος μετὰ τῶν καινοτομησάντων Ἀρχιερέων.

Πρὸς τὸ Ποίμνιον τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας

Ἐνημέρωσις

Περὶ τῆς Ἁγιοκατάξεως
τοῦ Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου

 

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Χριστὸς Ἀνέστη!


Μεταφέρων πρὸς ὅλους ἐσᾶς τὶς πατρικὲς εὐχὲς καὶ εὐλογίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας καὶ ἐμοῦ προσωπικῶς, προβαίνω στὴν ἐνημέρωσί Σας, ὅτι ἡ παροῦσα Πασχαλινὴ περίοδος τοῦ Πεντηκοσταρίου πρόκειται νὰ διακοσμηθῆ ἀπὸ ἕνα ἰδιαίτερα σημαντικὸ γεγονὸς γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας, τὸ ὁποῖο ἔχει εὐρύτερες ἐπιπτώσεις γιὰ τοὺς ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Synodal Act of Glorification (Ἁγιοκατάταξις)

of Our Father Among the Saints Chrysostomos, Former Metropolitan of Phlorina the New Confessor

The great Apostle Paul says concerning the Righteous Moses that he preferred rather “to share ill treatment with the people of God, than to enjoy the pleasures of sin for a season, accounting the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt: for he looked unto the recompense of reward” (Hebrews 11:25-26). Emulating this Prophet and God-seer, the ever-memorable Chrysostomos, former Metropolitan of Phlorina, preferred to undergo countless hardships and persecutions, together with the people of God of the Genuine Orthodox Christians of Greece, than to enjoy comfort, honors, and riches by conformance with the innovating Hierarchs.

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 4ης / 17ης Μαΐου 2016

Τὴν Τρίτην, 4ην / 17ην τοῦ μηνὸς Μαΐου, τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 2016

«Ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων Ἀνάστασιν»


Τέκνα ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα·
μπλεοι χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης, ἅπαντες οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἑορτάζομεν τὴν ἁγίαν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὴν πηγὴν καὶ αἰτίαν τῆς ἀρρήτου ἀγαλλιάσεως καὶ πανηγύρεως ἡμῶν. Ὅτι ἀνέστη Χριστός, «ὁ ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος», ὁ τῶν νεκρῶν ἐλευθερωτής, «ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέ- χων Ἀνάστασιν»!