Ἀνακοινώσεις

Ἀναστάσιμον Μήνυμα 2017

Ἀριθμός Πρωτ. 2578 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ 2017

 

«Μηδεὶς ὀδυρέσθω πταίσματα· συγγνώμη γὰρ ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε»!

 

Τέκνα ἀγαπητὰ ἐν Κυρίῳ ἀναστάντι·

 Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τὴν πιὸ μεγάλη καὶ κορυφαία αἰτία χαρᾶς, διότι ἡ ζωὴ δὲν τελειώνει πλέον ἀμετάκλητα μὲ τὸν θάνατο, ἀλλὰ ὁ θάνατος νικήθηκε καὶ ἔχει διανοιγεῖ ἡ προοπτικὴ τῆς αἰωνιότητος.

 ἁμαρτία μᾶς εἶχε καταστήσει δούλους τοῦ διαβόλου καὶ τοῦ θανάτου. Ὅμως, ὁ Πανάγαθος Κύριός μας μετέσχε «σαρκὸς καὶ αἵματος», ὥστε μέσῳ τοῦ θανάτου Αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ νὰ καταργήσει τὸν διάβολο, ποὺ ἔχει τὴν δύναμη τοῦ θανάτου, καὶ ἔτσι νὰ ἐλευθερώσει τοὺς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἐξ αἰτίας τοῦ φόβου τοῦ θανάτου ἦταν ὑποδουλωμένοι σὲ ὅλη τους τὴν ζωὴ (βλ. Ἑβρ. β’ 14-15).

Μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ καταπατήθηκε ὁ θάνατος καὶ τὰ συνακόλουθά του, ἡ ἁμαρτία καὶ ὁ διάβολος, καὶ χαρίσθηκε ἄφεση καὶ ἐλευθερία στοὺς ἐνόχους καὶ σκλάβους, σὲ ὅσους στέναζαν στὰ δεσμὰ τοῦ ἅδου καὶ στὴν πικρὴ δουλεία τῆς ἁμαρτίας.

 Κύριός μας ἔχυσε τὸ Πανάγιον Αἷμα Του «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» (Ματθ. κστ’ 28) καὶ μετὰ τὴν ζωηφόρο Ἀνάστασή Του ἔδωσε στοὺς Ἀποστόλους Του καὶ τοὺς διαδόχους τους ἐξουσία ἀφέσεως ἁμαρτιῶν (βλ. Ἰω. κ’ 22, Ματθ. ιστ’ 12, ιη’ 18), ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει Μετάνοια, ἐφ’ ὅσον ἡ θεία Ἀγάπη ὑπερισχύει, ἐξαγιάζει καὶ σώζει.

***

Γιὰ νὰ συγχωρηθοῦμε ὅμως, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ συγχωρήσουμε: «καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν» (Ματθ. στ’ 12). Ὀφείλουμε νὰ νικοῦμε τὸ κακὸ μὲ τὸ καλὸ (βλ. Ρωμ. ιβ’ 21) καὶ νὰ συγχωροῦμε πάντοτε ἀπὸ ἀγάπη, ὅπως ὁ Κύριος καὶ Θεός μας Ἰησοῦς Χριστὸς (πρβλ. Κολ. γ’ 13).

Γι’ αὐτὸ ψάλλουμε συνεχῶς κατὰ τὴν πασχάλιο περίοδο: «Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει»!

φ’ ὅσον ἡ παροῦσα ζωὴ ἀποτελεῖ βεβαιότατα τὸν προθάλαμο τῆς αἰωνιότητος, ὅπου βασιλεύει ἡ θεία χαρά, εἰρήνη καὶ ἀγάπη, εἶναι αὐτονόητο ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ καταλήξει ἐκεῖ, στὴν οὐράνια ἀναστάσιμη πραγματικότητα, ὅποιος δὲν ζήσει ἐδῶ σύμφωνα μὲ τὸ ἀναστάσιμο ἦθος καὶ τὶς ἀρχὲς τῆς «καινῆς κτίσεως», τῆς «ἄλλης βιοτῆς».

Κάθε ἐμπάθεια καὶ κακία, κάθετι ἀμεταμόρφωτο ἀπὸ τὸ ἀναστάσιμο Φῶς, τὸ ὁποῖο ξεπήγασε ἀπὸ τὸν θεοδέγμονα Τάφο, θὰ χαθεῖ καὶ θὰ παρασύρει στὴν ἀπώλεια ὅποιον κάνει αὐτὸ μέρος τῆς ὑπάρξεώς του. Ἐξ οὗ καὶ ἡ ἀπόλυτη ἐτυμηγορία τοῦ Κυρίου μας στὴν Ἀποκάλυψη ποὺ εἶναι σαφεστάτη: «ἔξω οἱ κῦνες καὶ οἱ φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι, καὶ πᾶς ὁ φιλῶν καὶ ποιῶν τὸ ψεῦδος» (Ἀποκαλ. κβ’ 15).

ντίθετα, οἱ μετανοημένοι, ὅσοι συγχωροῦν, οἱ δεκτικοὶ Χάριτος, οἱ καταυγαζόμενοι ἀπὸ τὸ «φέγγος τῆς Ἀναστάσεως», προγεύονται ἤδη ἀπ’ ἐντεῦθεν τὴν αἰώνια εὐφροσύνη τῆς λυτρώσεως, ἀπαλλαγμένοι ἀπὸ τὴν λύπη, τὸν θρῆνο καὶ τὴν αἰσχύνη τῆς ἐνοχῆς.

 ὡρίμανση βέβαια αὐτῆς τῆς χαρμονῆς ἔρχεται μέσα ἀπὸ τὴν κάμινο τοῦ ἀγῶνος, τῶν δακρύων, τοῦ πόνου, τῆς θυσίας, τῆς προσφορᾶς, τοῦ σταυροῦ...

Οἱ ἀναστάσιμοι ὕμνοι καλοῦν σὲ πλησμονὴ χαρᾶς τοὺς ἑορταστές: «Πάσχα ἐν χαρᾷ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Ὤ Πάσχα λύτρον λύπης»! (Στιχηρὸ Αἴνων Πάσχα).

 ἱερὸς Χρυσόστομος βεβαιώνει θριαμβευτικά: «Μηδεὶς θρηνήτω πτωχείαν, ἐφάνη γὰρ ἡ κοινὴ Βασιλεία. Μηδεὶς ὀδυρέσθω πταίσματα, συγγνώμη γὰρ ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε. Μηδεὶς φοβείσθω θάνατον, ἠλευθέρωσε γὰρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος»!

***

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀναστάντι·

ς γίνουμε μέτοχοι αὐτῆς τῆς χαρᾶς, ἀπαρνούμενοι τὰ θλιβερὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας, ἀποτασσόμενοι τὸν διάβολο καὶ τὴν πομπὴ καὶ λατρεία του, ἀποστρεφόμενοι ἰδίως τὸν ἐγωϊσμό, τὴν πηγὴ αὐτὴ πάσης κακίας. Ἄς μὴ κυριαρχήσουν μέσα στὶς ἀναστημένες ὑπάρξεις μας τὰ ἐμπαθῆ ἀνθρώπινα θελήματα, οἱ πλάνες, τὰ πείσματα, τὰ σχίσματα, οἱ προκαταλήψεις ποὺ κρατοῦν πολλοὺς ὁμήρους καὶ δεσμίους τῶν λαθῶν τους στὴν ἀσυγχωρησία τους.

Καὶ οἱ μὲν καινοτόμοι αἱρετικοὶ Οἰκουμενιστὲς τῆς σήμερον βαδίζουν σταθερὰ καὶ ἀνοικτὰ τὴν ἀποστατικὴ πορεία τους· ὅσοι δὲ καλῇ τῇ προαιρέσει ἀποτειχίζονται ἀπὸ αὐτοὺς εἴθε νὰ ἀνεύρουν καὶ εἰσέλθουν στὸν λιμένα τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, πρὸς ὁλοκλήρωσιν τῆς θεοφιλοῦς Ὁμολογίας τους. Ὅσοι πάλιν ἐκ τῶν αὐτο-αποκαλουμένων Γνησίων Ὀρθοδόξων τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου ἐμμένουν σὲ λανθασμένες ἐκτιμήσεις καὶ σφάλματα τοῦ ἀπωτέρου ἤ προσφάτου παρελθόντος, εἴθε νὰ ἀναλογισθοῦν τὸ μέγεθος τῆς εὐθύνης τους καὶ νὰ ἐπιστρέψουν μὲ ταπείνωση καὶ ἀγάπη στὴν ἑνότητα μὲ τὴν Κανονική Ἱερὰ Σύνοδό, προκειμένου νὰ συγχαροῦμε ἀναστασίμως, ἀντιτασσόμενοι ἀπὸ κοινοῦ στὶς πρωτοφανεῖς προκλήσεις τῶν ἀποκαλυπτικῶν ἡμερῶν μας.

Εἴθε ἡ θεία συγγνώμη καὶ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ νὰ πλημμυρίζουν ἅπαντα τὰ τέκνα τῆς Ἁγιωτάτης Μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας μας, ὡς πρόγευση τῆς μελλούσης καὶ ἀλήκτου χαρᾶς στὴν Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν!

Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Ἅγιον Πάσχα 2017

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Ὁ Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος

   †  Ὁ Ἀ­θη­νῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ  

Τὰ Μέλη

†  Ὁ Λα­ρί­σης καί Πλα­τα­μῶ­νος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

†  Ὁ Εὐ­ρί­που καὶ Εὐ­βο­ί­ας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ

†  Ὁ Πει­ραι­ῶς καὶ Σα­λα­μῖ­νος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ

†  Ὁ Ἀτ­τι­κῆς καὶ Βοι­ω­τί­ας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

†  Ὁ Θεσ­σα­λο­νί­κης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

†  Ὁ Δη­μη­τρι­ά­δος ΦΩΤΙΟΣ

†  Ὁ Το­ρόν­το ΜΩΫΣΗΣ

†  Ὁ Ἀµερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

†  Ὁ Φιλίππων καὶ Μαρωνείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

†  Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

†  Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

†  Ὁ Λούνης ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ

†  Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ

†  Ὁ Ἔτνα  καὶ Πόρ­τλαντ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ

†  Ὁ Βρε­σθέ­νης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

†  Ὁ Θε­ου­πό­λε­ως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

Ἐπιστολή πρός τόν Ὑπουργόν Παιδείας περί τῶν «Ἔμφύλων ταυτοτήτων»

Ἀριθμός Πρωτ. 2579

ΑΘΗΝΑΙ, 23-03/05-04-2017

 

Προς

Ἀξιότιμον κύριον Ὑπουργὸν

Παιδείας, Ἐρεύνης καὶ Θρησκευμάτων

Ἀνδρέα Παπανδρέου 37

151 80  Μαρούσι

 

ξιότιμε κ. Ὑπουργέ·

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος στὴν τελευταία Συνεδρία τῆς Ἱεραρχίας Αὐτῆς (8/21-02-2017), ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου, ἀσχολήθηκε καὶ μὲ τὸ σοβαρὸ θέμα, τὸ ὁποῖο ἀπασχολεῖ ἔντονα τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ἐσχάτως, ἐξ αἰτίας τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Ἐρεύνης καὶ Θρησκευμάτων νὰ πραγματοποιηθεῖ ἐντὸς τοῦ τρέχοντος ἔτους στὰ Γυμνάσια τῆς χώρας μία θεματικὴ ἑβδομάδα μὲ τίτλο: «Σῶμα καὶ ταυτότητα».

Ἡ Ἐκκλησία μας ἐπὶ τῆς Θεματικῆς Ἑβδομάδος μὲ τίτλο «Σῶμα καὶ Ταυτότητα»

Ἀριθμός Πρωτ. 2573  

ΑΘΗΝΑΙ,  22 - 2  / 07 – 03 - 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἱερὰ Σύνοδός μας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὴν Τακτικὴ Συνεδρίαση Αὐτῆς, 8/21-2-2017, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου, ἐνημερώθηκε γιὰ τὸ ἀπὸ 23-12-2016 Ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, μὲ τὸ ὁποῖο δίδονται Ὁδηγίες, γιὰ τὴν πραγματοποίηση στὰ Γυμνάσια τῆς Πατρίδος μας, ἐντὸς τοῦ 2017, μιᾶς Θεματικῆς Ἑβδομάδος, μὲ τίτλο «Σῶμα καὶ Ταυτότητα».

Ἀνακοίνωσις περὶ τῶν Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἀριθμός Πρωτ. 2566

Ἐν Ἀθήναις, 10/ 23 – 02 - 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

 

Πρὸς ἅπαντα τὸν Kλῆρον καὶ τὸν Λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἑορτάζει καὶ πάλιν τὰ ὀνομαστήριά Της. Ἡμεῖς, τὸ μικρὸν ποίμνιον τῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρ τῆς ἀμωμήτου Πίστεως, οἱ κατοικοῦντες ἐν Ἀθήναις καὶ ἐν τῇ εὐρυτέρα περιοχῇ, καλούμεθα νὰ τιμήσωμεν τὴν ἡμέραν ταύτην διὰ τῶν Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων, ἤτοι:

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 7/20 Μαρτίου 2017

Τὴν Δευτέραν, 7 / 20 τοῦ μηνὸς Μαρτίου τοῦ ἔτους 2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ὀγδόην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων: 


1. Ἐγένετο ἐνημέρωσις ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος περὶ τῶν ἐν ἐξελίξει νομικῶν ὑποθέσεων ἀφορώντων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν.

2. Ἐνεκρίθη κατ᾽ ἀρχὴν σχέδιον ἐπιστολῆς διαμαρτυρίας τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας περὶ τοῦ θέματος τῶν λεγομένων ἐμφύλων ταυτοτήτων.

3. Συνεζητήθησαν ζητήματά τινα ποιμαντικῆς φύσεως.

4. Ἠσχολήθη ἐκ νέου μετὰ τῆς καταστάσεως τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς.

5. Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐνημέρωσε τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα περὶ ζητημάτων σχετικῶν μὲ τὴν ἐξωτερικὴν Ἱεραποστολήν.

6. Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Κλητήριον Ἐπίκριμα

Καλεῖται ἐκ ὁ Ἱερομόναχος Γρηγόριος Ζιῶγος, ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τὴν Δευτέραν 7/20 Μαρτίου 2017 εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Ἱ.Ν. «Ρόδον τό Ἀμάραντον» Πειραιῶς, ὥραν 12.15, προκειμένου νὰ ἀπολογηθῇ διὰ κανονικὰ αὐτοῦ παραπτώματα.

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 8/21 Φεβρουαρίου 2017

Τὴν Τρίτην, 8 / 21 τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἑβδόμην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων: