Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 3ης / 16ης Δεκεμβρίου 2015

Τὴν Τετάρτην, 3/16 τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου. 

Περὶ τῆς λεγομένης «Κάρτας τοῦ Πολίτου»

Ἀριθμός Πρωτ. 2264

ΑΘΗΝΑΙ 1/14-11-2015

 

Πρὸς
Ἅπαν τὸ Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Διὰ μίαν εἰσέτι φοράν, ἔχει ἀναγγελθῆ ὑπὸ τῆς Πολιτείας ἡ ἔκδοσις τῆς λεγομένης «Κάρτας τοῦ Πολίτου» εἰς τὴν Πατρίδα μας καὶ ἐγείρονται δικαιολογημέναι βεβαίως ἀνησυχίαι μεταξὺ τῶν εὐσεβῶν Μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἐγκύκλιος περὶ τοῦ νέου Μητροπολίτου Δημητριάδος

Ἀριθμός Πρωτ. 2252


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Ἱερὸν Κλῆρον
καὶ τὸν λαὸν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος

 

Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς, τιμιώτατοι Ἐπίτροποι καὶ λοιποὶ πάντες εὐλογημένοι Χριστιανοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος , οἱ διακρατοῦντες τὰς ἱερὰς Παραδόσεις, χάρις εἴη ὑμῖν καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ, παρ’ ἡμῖν δὲ εὐχὴ καὶ εὐλογία.

Περὶ Ἱερατικῆς Συνάξεως Ν. Ἑλλάδος

Ἀριθμός Πρωτ. 2262.

ΑΘΗΝΑΙ, 30-10/12–11-2015

Πρὸς
ἅπαντας τοὺς Κληρικοὺς τῆς Νοτίου Ἑλλάδος
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Πανοσιώτατοι καὶ Αἰδεσιμώτατοι Πατέρες,

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς 9ης /22ας Ὀκτωβρίου 2015, ἀπεφάσισε τὴν σύγκλησιν τοῦ Ἱερατείου τῆς Ἐπικρατείας ἡ ὁποία, διὰ λόγους πρακτικούς, θὰ πραγματοποιηθῇ εἰς δύο Συνάξεις, μίαν διὰ τὴν Νότιον Ἑλλάδα [Ἀττική, Στερεὰ Ἑλλάς, Εὔβοια, Πελοπόννησος, Νῆσοι] καὶ μίαν διὰ τὴν Κεντρικὴν καὶ Βόρειον [Θεσσαλία καὶ ἄνω].

Ψήφισµα τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως τῶν Κληρικῶν τῆς Νοτίου Ἑλλάδος

 

Ἡµεῖς, οἱ Κληρικοὶ τῆς Νοτίου Ἑλλάδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, συνήλθοµεν σήµερον, 18/31.11.2015, εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς Πειραιᾶ, συµπαρόντων τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, τῶν Σεβασµιωτάτων Μητροπολιτῶν Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόµου, Δηµητριάδος κ. Φωτίου, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήµεντος.

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 6ης / 19ης Νοεμβρίου 2015

Τὴν Πέμπτην, 6/19 τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2015, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου. 

Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Ἐγκύκλιος περὶ τοῦ νέου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης

Ἀριθμός Πρωτ. 2251


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Ἱερὸν Κλῆρον
καὶ τὸν λαὸν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς, τιμιώτατοι Ἐπίτροποι καὶ λοιποὶ πάντες εὐλογημένοι Χριστιανοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, οἱ διακρατοῦντες τὰς ἱερὰς Παραδόσεις, χάρις εἴη ὑμῖν καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ, παρ’ ἡμῖν δὲ εὐχὴ καὶ εὐλογία.