Ἀνακοινώσεις

Synodal Act of Glorification (Ἁγιοκατάταξις)

of Our Father Among the Saints Chrysostomos, Former Metropolitan of Phlorina the New Confessor

The great Apostle Paul says concerning the Righteous Moses that he preferred rather “to share ill treatment with the people of God, than to enjoy the pleasures of sin for a season, accounting the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt: for he looked unto the recompense of reward” (Hebrews 11:25-26). Emulating this Prophet and God-seer, the ever-memorable Chrysostomos, former Metropolitan of Phlorina, preferred to undergo countless hardships and persecutions, together with the people of God of the Genuine Orthodox Christians of Greece, than to enjoy comfort, honors, and riches by conformance with the innovating Hierarchs.

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ

Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Χρυσοστόμου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ

Λέγει ὁ Μέγας Ἀπόστολος Παῦλος περὶ τοῦ Δικαίου Μωϋσέως, ὅτι προετίμησε μᾶλλον «συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν, μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ» (Ἑβρ. ια΄ 25-26). Τοῦτον τὸν Θεόπτην Προφήτην μιμησάμενος, ὁ Ἀοίδιμος Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, προετίμησεν ὑποστῆναι μυρίας κακουχίας καὶ διώξεις, ὁμοῦ μετὰ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, παρὰ νὰ ἀπολαμβάνῃ ἄνεσιν, τιμὰς καὶ πλούτη συσχηματιζόμενος μετὰ τῶν καινοτομησάντων Ἀρχιερέων.

Πρὸς τὸ Ποίμνιον τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας

Ἐνημέρωσις

Περὶ τῆς Ἁγιοκατάξεως
τοῦ Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου

 

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Χριστὸς Ἀνέστη!


Μεταφέρων πρὸς ὅλους ἐσᾶς τὶς πατρικὲς εὐχὲς καὶ εὐλογίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας καὶ ἐμοῦ προσωπικῶς, προβαίνω στὴν ἐνημέρωσί Σας, ὅτι ἡ παροῦσα Πασχαλινὴ περίοδος τοῦ Πεντηκοσταρίου πρόκειται νὰ διακοσμηθῆ ἀπὸ ἕνα ἰδιαίτερα σημαντικὸ γεγονὸς γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας, τὸ ὁποῖο ἔχει εὐρύτερες ἐπιπτώσεις γιὰ τοὺς ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

PASCHAL ENCYCLICAL FOR 2016

“Thou dost grant resurrection to the fallen”


Dear and Beloved Children in the Risen Lord:
Filled with joy and gladness, all Orthodox Christians celebrate, today, the Holy Resurrection of our Lord, God, and Savior Jesus Christ, the wellspring and cause of our ineffable exultation and ju- bilation. For Christ, He Who is “free among the dead,” the Liberator of the dead, “Who granteth res- urrection to the fallen,” is risen!

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 4ης / 17ης Μαΐου 2016

Τὴν Τρίτην, 4ην / 17ην τοῦ μηνὸς Μαΐου, τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 2016

«Ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων Ἀνάστασιν»


Τέκνα ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα·
μπλεοι χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης, ἅπαντες οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἑορτάζομεν τὴν ἁγίαν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὴν πηγὴν καὶ αἰτίαν τῆς ἀρρήτου ἀγαλλιάσεως καὶ πανηγύρεως ἡμῶν. Ὅτι ἀνέστη Χριστός, «ὁ ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος», ὁ τῶν νεκρῶν ἐλευθερωτής, «ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέ- χων Ἀνάστασιν»!

MESSAGE PASCAL 2016

«Donnant la Résurrection aux déchus»


Enfants bien-aimés dans le Seigneur Ressuscité,
Dans la joie et la jubilation, nous fêtons tous, les Chrétiens Orthodoxes, la sainte Résurrection de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus Christ, la source et la raison d’allégresse inexprimable. Car le Christ est ressuscité, «Lui Qui était libre parmi les morts», le libérateur des morts, «Qui a donné aux déchus la Résurrection»!