Ἀνακοινώσεις

Βιβλιοπαρουσίασις

«Ψηλαφώντας τὴν Ὀρθόδοξο Ἐσχατολογία» εἶναι ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου τὸ ὁποῖον ἐξέδωσε προσφάτως ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. Νικηφόρος Νάσσος.

List Paschalny 2017

REPUBLIKA GRECKA
CERKIEW P.P.Ch. HELLADY
ŚWIĄTOBLIWY SYNOD
Kaningos 32 (3 piętro)
106 82 Ateny
Tel. 2103828280 – Fax. 2103847385
HELLAS – GRECJA
www.ecclesiagoc.gr


Protokół № 2578

DO ODCZYTANIA W CERKWIACH

 List Paschalny 2017


„Niech nikt nie opłakuje grzechów, przebaczenie bowiem z grobu zajaśniało!”

Пасхальное Послание 2017

№ Прот. 2578                                                                 

Просьба прочитать в Церкви

Пасхальное Послание 2017

«Никтоже да плачет прегрешений; прощение бо от гроба возсия»!

Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2017

Řecká pravoslavná starostylní církev
Posvátný synod
Kannigos 32
106 82 Athény
Řecko

Protokol č. 2578

Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2017


„Nikdo ať se netrápí za hříchy, vždyť z hrobu vyšlo odpuštění“!

Resurrectional Message 2017

 

CHURCH OF THE G.O.C. OF GREECE
HOLY SYNOD

KANINGOS 32 (3rd floor)
106 82 ATHENS
TEL. 21038 28 280 - FAX 21038 47 365 EΛΛAΣ – GREECE
www.ecclesiagoc.gr

To be read in Church

Protocol no. 2578


RESURRECTIONAL (PASCHAL) ENCYCLICAL FOR 2017


“Let no one bewail his falls; for forgiveness hath dawned forth from the Tomb!”