Ἀνακοινώσεις

Informative and Admonitory Encyclical

Protocol no. 2303

In Athens January 12/25, 2016

Informative and Admonitory Encyclical
To the all the members of our Church

The new “Cohabitation Agreement” regardless of gender, which was adopted by the Greek Parliament on December 10/23, 2015

Beloved Brethren and Concelebrants in Christ,

Beloved Children in the Lord,

With our soul and heart heavily sorrowful and in anguish we wish to convey to you a word of comfort, a word of support, a word of hope, a word of repentance.

«Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος» τ. 3

Στὸν παρακάτω σύνδεσμο μπορεῖτε νὰ βρεῖτε σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ τὸ 3ο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος» τὸ ὁποῖο ἐπιμελεῖται ἡ Συνοδικὴ Ἐπιστροπὴ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 8ης / 21ης Ἰανουαρίου 2016

Τὴν Πέμπτην, 8/21 τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου, τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου. 

Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

ПОСЛАНИЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 2015

Просьба прочитать в Церкви

+

№ Прот. В-2295

ПОСЛАНИЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 2015

«нас бо ради родися отроча младо, превечный Бог»

Возлюбленные чада во Христе,

Рождение любого человека – источник такой великой радости, что матерь даже забывает скорби и боли родов, «от радости, потому что родился человек в мире » (Иоан. XVI, 21).

Ἐγκύκλιος ἐνημερωτικὴ καὶ παραινετικὴ

Ἀριθμός Πρωτ. 2303

Ἐν Ἀθήναις,    12 / 25 - 1 - 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἐνηµερωτικὴ καὶ Παραινετικὴ

Πρὸς τὸ Χριστεπώνυµον Πλήρωµα τῆς Ἐκκλησίας µας

Τὸ νέον «Σύµφωνο Συµβίωσης» ἀνεξαρτήτως φύλου, τὸ ὁποῖο ἐψηφίσθη τὴν 10ην/23ην Δεκεµβρίου 2015


Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Συλλειτουργοί·
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ πεφιληµένα·


Μὲ τὴν ψυχὴν καὶ τὴν καρδίαν µας βαθύτατα λυπηµένας καὶ ἀγωνιώσας, ἐπιθυµοῦµεν νὰ ἀπευθύνωµεν εἰς τὴν Ἀγάπην Σας λόγον Παραµυθίας, λόγον Ἐνισχύσεως, λόγον Ἐλπίδος, λόγον Μετανοίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Ἀριθμός Πρωτ. 2296

ΑΘΗΝΑΙ 15/28-12-2015

Πρὸς
Τοὺς Ἐφημερίους, τὰς Μοναστικὰς Ἀδελφότητας καὶ τὰ ᾿Εκκλησιάσματα
τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ᾿Εκκλησίας τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

γαπητὰ τέκνα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,

Η ἐτησία τελετὴ τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Θεοφανείων εἰς τὸν Κεντρικὸν Λιμένα Πειραιῶς πλησιάζει καὶ πάλιν. Ἅπαντες καλούμεθα νὰ δώσωμεν τὸ ὁμολογιακόν μας παρόν ρυθμίζοντες τὰ ὑποχρεώσεις μας καταλλήλως. Εἰς τὴν τελετὴν πρόκεται νὰ παραστοῦν κληρικοὶ καὶ Ἀρχιερεῖς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀκόμη, εἶναι δὲ ἀδιανόητον νὰ ἀπουσιάζουν οἱ ἐν Ἀττικῇ παροικοῦντες.

Nativity Message for 2015

Republic of Greece
Church of the Genuine Orthodox Christians of Greece
The Holy Synod


To be read in Church on the
Feast of the Nativity

Protocol No. 2295

NATIVITY MESSAGE for 2015


“For a young Child is born for us, Who is the pre-eternal God”


Beloved Children in the Lord:

The birth of every human being is a source of such great joy that the very mother of each indi- vidual forgets the labors and pangs of parturition “for joy that a man is born into the world” (St. John 16:21).