Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 17ης Φεβρουαρίου / 1ης Μαρτίου 2016

Τὴν Τρίτην, 17ην τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου / 1ην τοῦ μηνὸς Μαρτίου, τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου. 

Ἐγκύκλιος περὶ τοῦ Θέματος τῆς Kαύσεως τῶν Νεκρῶν

Ἀριθμός Πρωτ. 2322

Ἐν Ἀθήναις,    19 - 02 / 03 – 03 - 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Πρὸς τὸ Χριστεπώνυµον Πλήρωµα τῆς Ἐκκλησίας µας

Ταφὴ ἢ Καῦσις τῶν Νεκρῶν;
Ὁ Σεβασµὸς πρὸς τὴν ἱερότητα τοῦ Σώµατος
καὶ ἡ δῆθεν ἀξιοπρέπεια τῆς ἀποτεφρώσεως


Tὸ σῶµα «σπείρεται (θάπτεται, ὅπως ὁ σπόρος, εἰς τὴν γῆν) ἐν φθορᾷ (φθαρτόν), ἐγείρεται (θὰ ἀναστηθῇ) ἐν ἀφθαρσίᾳ· σπείρεται (θάπτεται) ἐν ἀτιµίᾳ (ἄδοξον), ἐγείρεται ἐν δόξῃ· σπείρεται (θάπτεται) ἐν ἀσθενείᾳ (ἀνίσχυρον), ἐγείρεται ἐν δυνάµει (δυνατόν)· σπείρεται σῶµα ψυχικὸν (ζωοποιούµενον / ἐµψυχούµενον ἀπὸ ζωϊκὴν φυσικὴν δύναµιν), ἐγείρεται σῶµα πνευµατικὸν (ζωοποιούµενον ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦµα)...».

(Α’ Κορινθ. ιε’ 42-45)

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Συλλειτουργοί·
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ εὐλογηµένα·


   Μετὰ τὴν πρὸ µηνὸς Ἐνηµερωτικὴ καὶ Παραινετικὴ Ἐγκύκλιό µας (12/25.1.2016) περὶ «Τοῦ νέου “Συµφώνου Συµβίωσης” ἀνεξαρτήτως φύλου», τὸ ὁποῖον ὡδήγησε τὸ Ἑλληνικὸν Κοινοβούλιον εἰς πλήρη ρῆξιν πλέον µὲ τὸν Εὐαγγελικὸν Νόµον καὶ τὰ Εὐλογηµένα Ἤθη τῆς Ἑλληνορθοδόξου Παραδόσεώς µας, ἕνα νέον σύµπτωµα τῆς ρήξεως αὐτῆς ἀπασχολεῖ τὴν κοινὴν γνώµην τῆς Πατρίδος µας.

«Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος» τ. 3

Στὸν παρακάτω σύνδεσμο μπορεῖτε νὰ βρεῖτε σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ τὸ 3ο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος» τὸ ὁποῖο ἐπιμελεῖται ἡ Συνοδικὴ Ἐπιστροπὴ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 8ης / 21ης Ἰανουαρίου 2016

Τὴν Πέμπτην, 8/21 τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου, τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου. 

Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Informative and Admonitory Encyclical

Protocol no. 2303

In Athens January 12/25, 2016

Informative and Admonitory Encyclical
To the all the members of our Church

The new “Cohabitation Agreement” regardless of gender, which was adopted by the Greek Parliament on December 10/23, 2015

Beloved Brethren and Concelebrants in Christ,

Beloved Children in the Lord,

With our soul and heart heavily sorrowful and in anguish we wish to convey to you a word of comfort, a word of support, a word of hope, a word of repentance.

Ἐγκύκλιος ἐνημερωτικὴ καὶ παραινετικὴ

Ἀριθμός Πρωτ. 2303

Ἐν Ἀθήναις,    12 / 25 - 1 - 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἐνηµερωτικὴ καὶ Παραινετικὴ

Πρὸς τὸ Χριστεπώνυµον Πλήρωµα τῆς Ἐκκλησίας µας

Τὸ νέον «Σύµφωνο Συµβίωσης» ἀνεξαρτήτως φύλου, τὸ ὁποῖο ἐψηφίσθη τὴν 10ην/23ην Δεκεµβρίου 2015


Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Συλλειτουργοί·
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ πεφιληµένα·


Μὲ τὴν ψυχὴν καὶ τὴν καρδίαν µας βαθύτατα λυπηµένας καὶ ἀγωνιώσας, ἐπιθυµοῦµεν νὰ ἀπευθύνωµεν εἰς τὴν Ἀγάπην Σας λόγον Παραµυθίας, λόγον Ἐνισχύσεως, λόγον Ἐλπίδος, λόγον Μετανοίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Ἀριθμός Πρωτ. 2296

ΑΘΗΝΑΙ 15/28-12-2015

Πρὸς
Τοὺς Ἐφημερίους, τὰς Μοναστικὰς Ἀδελφότητας καὶ τὰ ᾿Εκκλησιάσματα
τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ᾿Εκκλησίας τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

γαπητὰ τέκνα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,

Η ἐτησία τελετὴ τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Θεοφανείων εἰς τὸν Κεντρικὸν Λιμένα Πειραιῶς πλησιάζει καὶ πάλιν. Ἅπαντες καλούμεθα νὰ δώσωμεν τὸ ὁμολογιακόν μας παρόν ρυθμίζοντες τὰ ὑποχρεώσεις μας καταλλήλως. Εἰς τὴν τελετὴν πρόκεται νὰ παραστοῦν κληρικοὶ καὶ Ἀρχιερεῖς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀκόμη, εἶναι δὲ ἀδιανόητον νὰ ἀπουσιάζουν οἱ ἐν Ἀττικῇ παροικοῦντες.