Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 8ης / 21ης Ἰανουαρίου 2016

Τὴν Πέμπτην, 8/21 τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου, τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου. 

Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Ἀριθμός Πρωτ. 2296

ΑΘΗΝΑΙ 15/28-12-2015

Πρὸς
Τοὺς Ἐφημερίους, τὰς Μοναστικὰς Ἀδελφότητας καὶ τὰ ᾿Εκκλησιάσματα
τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ᾿Εκκλησίας τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

γαπητὰ τέκνα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,

Η ἐτησία τελετὴ τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Θεοφανείων εἰς τὸν Κεντρικὸν Λιμένα Πειραιῶς πλησιάζει καὶ πάλιν. Ἅπαντες καλούμεθα νὰ δώσωμεν τὸ ὁμολογιακόν μας παρόν ρυθμίζοντες τὰ ὑποχρεώσεις μας καταλλήλως. Εἰς τὴν τελετὴν πρόκεται νὰ παραστοῦν κληρικοὶ καὶ Ἀρχιερεῖς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀκόμη, εἶναι δὲ ἀδιανόητον νὰ ἀπουσιάζουν οἱ ἐν Ἀττικῇ παροικοῦντες.

Nativity Message for 2015

Republic of Greece
Church of the Genuine Orthodox Christians of Greece
The Holy Synod


To be read in Church on the
Feast of the Nativity

Protocol No. 2295

NATIVITY MESSAGE for 2015


“For a young Child is born for us, Who is the pre-eternal God”


Beloved Children in the Lord:

The birth of every human being is a source of such great joy that the very mother of each indi- vidual forgets the labors and pangs of parturition “for joy that a man is born into the world” (St. John 16:21).

Ψήφισµα

Ἐκκλησία Γνησίων Ὀρθοδόξων Xριστιανῶν Ἑλλάδος
Ἱερατικὴ Σύναξις τῶν Κληρικῶν Βορείου Ἑλλάδος
Θεσσαλονίκη, 16/29.12.2015

 

Ψήφισµα
τῆς Ἱερατικῆς  Συνάξεως τῶν Κληρικῶν τῆς Βορείου Ἑλλάδος

ПОСЛАНИЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 2015

Просьба прочитать в Церкви

+

№ Прот. В-2295

ПОСЛАНИЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 2015

«нас бо ради родися отроча младо, превечный Бог»

Возлюбленные чада во Христе,

Рождение любого человека – источник такой великой радости, что матерь даже забывает скорби и боли родов, «от радости, потому что родился человек в мире » (Иоан. XVI, 21).

Encyclique pour la Nativite 2015


A lire à l’Eglise

N° Prot. 2295

 

ENCYCLIQUE POUR LA NATIVITE 2015

«Un jeune enfant est népour nous, le Dieu d’avant les siècles»

 

Enfants bien-aimés dans le Seigneur,

La naissance de tout homme est source de grande joie, si grande que chaque mère oublie les douleurs et les souffrances de l’enfantement, «à cause de la joie qu’elle a de ce qu’un homme est venu au monde» (Jean XVI, 21).

Messaggio di Natale 2015


CHIESA DEI GENUINI ORTODOSSI CRISTIANI DI GRECIA
IL SANTO SINODO


Messaggio di Natale 2015


“Per noi infatti è nato piccolo bambino, il Dio che è prima dei secoli.”

 

Figli amati nel Signore,


La nascita di ogni uomo è fonte di grande gioia, tanto che la madre di ognuno dimentica i dolori e i travagli del parto “per la gioia che è nato un uomo al mondo” (Giovanni 16:21).