Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 14ης / 27ης Ἰουλίου 2017

Τὴν Πέμπτην, 14/27 τοῦ μηνὸς Ἰουλίου τοῦ ἔτους 2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Ἔκδοση Βιβλίου

Κυκλοφόρησε τό βιβλίο τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἱερομονάχου π. Καλλινίκου Ἡλιοπούλου, Β. Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ τίτλο "Ἑορτές καί Ἀκολουθίες τοῦ Τιμίου Σταυροῦ- Ἱστορική καί θεολογική λειτουργική προσέγγιση".

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 07/20-06-2017

Τὴν Τρίτην, 7ην / 20ὴν τοῦ μηνὸς Ἰουνίου τοῦ ἔτους 2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς δεκάτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Ἀνακοίνωσις περὶ Συνοδικοῦ Ἑορτασμοῦ Ἀπ. Παύλου

Ἀριθμός Πρωτ. 2605

Ἐν Ἀθήναις, 20 - 6 / 3 - 7 - 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.

Ἔκδοση Βιβλίου

 Κυκλοφόρησε ἕνα νέο βιβλίο τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τὸ βιβλίο τιτλοφορεῖται «Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς» καὶ περιέχει Προλογικὸ σημείωμα καὶ ἕνδεκα χαρακτηριστικὰ κείμενα, τὰ ὁποῖα παρουσιάσθηκαν τὰ τελευταῖα χρόνια ὡς Ὁμιλίες σὲ Ἐκδηλώσεις, καὶ ὡς Εἰσηγήσεις, Διαλέξεις καὶ Ἄρθρα.

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 26-04/09-05-2017

Τὴν Τρίτην, 26ην τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου / 9ην τοῦ μηνὸς Μαΐου τοῦ ἔτους 2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἐνάτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων: