Ἀνακοινώσεις

Ἀπάντησις εἰς Υπόμνημα Σἐρβων Κληρικῶν


Πρὸς τοὺς
Πανοσωτάτους Ἱερομονάχους Ἀκάκιον Στάνκοβιτς, Νεκτάριον Ἰβάνκοβιτς καὶ τὸν Αἰδεσιμώτατον Πρεσβύτερον Στέφανον Νίκολιτς, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς Μοναχούς καὶ πιστοὺς ἐν Σερβίᾳ Γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.


Ἀγαπητά τέκνα τῆς Γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,


           Ὅπως γνωρίζετε, τὴν Παρασκευὴν 5/18 Φεβρουαρίου, εἰς τὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἔλαβε χώραν μία συνάντησις τῶν Σέρβων Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. μετὰ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Καλλινίκου παρουσίᾳ καὶ τῶν Ἀρχιερέων Σεβασμ. Ἀττικῆς κ. Χρυσοστόμου καὶ Θεοφιλ. Μαραθῶνος κ. Φωτίου, κατὰ τὴν ὁποίαν συνεζητήθησαν διεξοδικῶς τὰ ζητήματα τῆς ἐν Σερβίᾳ Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἐπελύθησαν παρεξηγήσεις καὶ ἀπεφασίσθησαν οἱ τρόποι διὰ τὴν καλυτέραν ὀργάνωσιν καὶ ἀνάπτυξιν τῆς τοπικῆς ἐν Σερβίᾳ Γνησίας Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Περὶ τῆς συναντήσεως ταύτης ἐξεδόθη σχετική ἀνακοίνωσις δημοσιευθεῖσα εἰς τὸν ἐπίσημον ἰστότοπον τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἑλλάδος.

Κλῆσις εἰς ἀπoλογίαν

Τρίτη, 3/16 Ἰουνίου 2011

ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΘΕΣΠΙΣΜΑ

          Συμφώνως πρὸς τό ἄρθρον 24 παρ. 8 τοῦ Κανονισμοῦ Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης, καλεῖται ἐκ δευτέρου νά ἐμφανισθῇ ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διά Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου, τό ὁποῖον θά συνεδριάσῃ τήν Πέμπτην, 17 / 30 Ἰουνίου 2011, περί ὥραν 10ην πρωϊνήν ἐν Ἀθήναις εἰς τὰ ἐπί τῆς ὁδοῦ Κάνιγγος 32 (3ος ὄροφος) γραφεῖα, ὁ ἀγνώστου διαμονῆς:

Πρεσβύτερος Σωτήριος Πράσινος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ι.Σ. 4 / 17 - 5 - 2011

        Τὴν 4/17 Μαΐου 2011 ἡμέραν Τρίτην, εἰς τὰ ἐν Πειραιεῖ Γραφεῖα τῆς ἐκεῖ Ἱερᾶς Μητροπόλεως, συνῆλθεν εἰς πανηγυρικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος τῇ συμμετοχῇ καὶ τῶν νέων Αὐτῆς μελῶν ἤτοι: τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πόρτλαντ κ. Μωϋσέως καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λόχ Λόμαντ κ. Σεργίου. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνεζήτησε τὰ κάτωθι θέματα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ι.Σ. 20 - 4 / 3 - 5 - 2011

 

        Τὴν 20 Ἀπριλίου / 3 Μαΐου 2011 ἡμέραν Τρίτην, εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις γραφεῖα Αὐτῆς, συνῆλθεν ἐκτάκτως ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ συνεζήτησε τὰ κάτωθι θέματα:

Ἀνακοίνωσις Ε΄ Ἐθελοντικῆς Αἱμοδοσίας

Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.


Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,


         Ὁ Νεανικὸς Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος, ἡ νεολαία τῆς Ἐκκλησίας μας, ὡς γνωστὸν ἔχει δημιουργήσει Τράπεζα αἵματος. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἔχουν βοηθηθεῖ πολλοί συνάνθρωποί μας (ὄχι κατ’ ἀνάγκην ἅπαντες μέλη τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.), οἱ ὁποῖοι εὑρέθησαν εἰς τὴν δυσάρεστον θέσιν νὰ ἀντιμετωπήσουν προβλήματα ὑγείας καὶ νὰ χρειασθοῦν αἷμα. Ἡ τράπεζα αὐτή αἵματος, διὰ νὰ συντηρεῖται, πρέπει νὰ τροφοδοτεῖται κατά τακτά διαστήματα μὲ αἷμα.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ι.Σ. 29 - 4 / 12 - 5 - 2011

        Τὴν 29 Ἀπριλίου / 12 Μαΐου 2011 ἡμέραν Πέμπτην, εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις γραφεῖα Αὐτῆς, συνῆλθεν ἐκτάκτως ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ συνεζήτησε τὸ μοναδικόν θέμα τῆς ἡμερησίας διατάξεως: Τὴν προσχώρησιν εἰς τοὺς κόλπους τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. τῶν ἐκ τῆς «Ἱερᾶς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Βορείου Ἀμερικῆς» Ἐπισκόπων Μωϋσέως Mahany καὶ Σεργίου Black καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς κληρικῶν καὶ λαϊκῶν.

Νέος Πρόεδρος τῆς Σ.Ε. τοῦ Νε.Ο.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

        Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπή Νεότητος, κατόπιν προτάσεως τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου, ἀπεφάσισε τὸν διορισμόν τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδη ὡς Προέδρου τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου. Ὁ Αἰδεσιμώτατος ἀντικαθιστᾶ τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Μαραθῶνος, ὁ ὁποῖος προήδρευε τοῦ Συντονιστικοῦ ὀργάνου ἐπὶ τριετίαν, ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Νε.Ο.Σ. ἔν ἔτει  2008, πλὴν ὅμως ἕνεκα φόρτου ἁρμοδιοτήτων, ἔκρινε καλὸν νὰ ὑποδείξῃ ἀντικαταστάτην δυνάμενον νὰ ἀφοσιωθῇ ἐξ ὁλοκλήρου εἰς τὸ σημαντικόν ἔργον τοῦ συντονισμοῦ τῆς Νεολαίας τῆς Ἐκκλησίας μας.