Ἀνακοινώσεις

ЭНЦИКЛИКА О ЭКУМЕНИЧЕСКОМ СОБРАНИИ НА КРИТЕ

№ Прот. 2483

ЭНЦИКЛИКА

О ЭКУМЕНИЧЕСКОМ СОБРАНИИ НА КРИТЕ 

Возлюбленные о Христе Иереи и Диаконы,

Боголюбивое Стадо нашей Святой Церкви

Истинных Православных Христиан Греции,

Благодать и Благословение Божие да будут со всеми вами!

ENCYCLICAL concerning the Ecumenist gathering in Crete

Republic of Greece

Church of the True Orthodox Christians of Greece

Holy Synod

Kanningos 32 (3rd floor)

106 82 Athens

Tel. 21038 28 280–Fax 21038 47 365

Greece

Protocol No. 2483                                                                    

To be read in Church on the Sunday after the

Feast of the Dormition of the Theotokos

ENCYCLICAL CONCERNING THE

ECUMENIST GATHERING IN CRETE

Beloved Presbyters and Deacons in Christ;

Divinely beloved Flock of our Most Holy Church

of the Genuine Orthodox Christians of Greece:

May Grace and Blessings from God be with you all!

Βιβλιοπαρουσίασις: "Ἑλληνικὴ Ασπὶς "

"Ἑλληνικὴ Ασπὶς " Κατὰ τοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου

Τὸ Ἡμερολογιακὸ Ζήτημα στὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ κατὰ τὰ ἔτη 1581-1901

Πρόλογος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος

Ἐκδότης Νικόλαος Μάννης, Ἀθήνα, 2016, σελίδες 278. 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ περί τῆς ἐν Κολυμβαρίῳ Συναθροίσεως

Ἀριθμὸς Πρωτ. 2483

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

 

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Πρεσβύτεροι καὶ Διάκονοι·
Θεοφιλὲς Ποίμνιο τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μας
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος·

Χάρις καὶ ἡ Εὐλογία παρὰ Θεοῦ νὰ εἶναι μετὰ πάντων ὑμῶν!


ΟΠΩΣ εἶναι γνωστόν, συνεκλήθη πρὸ μηνὸς στὸ Κολυμπάρι Χανίων στὴν Κρήτη ἡ λεγομένη «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», τὴν ὁποίαν προέβαλαν τὰ κοσμικὰ μέσα ἐνημερώσεως ὡς δῆθεν γεγονὸς ἰδιαίτερα σημαντικὸ καὶ ἱστορικό.

Convocazione di Accusato

Lo Ierodiacono Benedetto, in secolo Giacomo Capecchi, ex membro della fraternità del Monastero di San Serafino di Sarov, Pistoia, Italia, di dimora attualmente sconosciuta, è chiamato il Giovedi 2/15 settembre 2016 alle 11:00 per presentarsi al Tribunale Sinodale, nella sala "Rodon Amaranton", Galaxidiou 14 a Pireo, per rispondere ad accusi di violazione dei Santi Canoni.

Βιβλιοπαρουσίασις Ἀκολουθἰας

Ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Χρυσοστόμου τοῦ Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου καὶ Πρωθιεράρχου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἐν Ἑλλάδι (1870 -1955). 

Ἐγκύκλιος Καταστάσεως τοῦ Μητροπολίτου Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβροσίου

Ἀριθμὸς Πρωτ. 2477

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πρὸς ἅπαντα τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν λαὸν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φιλίππων καὶ Μαρωνείας

 

Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς, τιμιώτατοι Ἐπίτροποι καὶ λοιποὶ πάντες εὐλογημένοι Χριστιανοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φιλίππων καὶ Μαρωνείας, οἱ διακρατοῦντες τὰς ἱερὰς Παραδόσεις, χάρις εἴη ὑμῖν καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ, παρ’ ἡμῖν δὲ εὐχὴ καὶ εὐλογία.

Τοῦ μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένου ἀοιδίμου Μητροπολίτου καὶ Ποιμενάρχου ὑμῶν κυροῦ Καλλιοπίου τελευτήσαντος καὶ εἰς τὰς ἐκεῖσε μονὰς μεταστάντος καὶ ἔπειτα ἀπὸ μακρὰν περίοδον ὑπὸ Ἐπιτροπείαν καὶ Τοποτηρητείαν τῶν ἐν Ἀνατολικῇ Μακεδονίᾳ καὶ Θράκῃ ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων οἰκονομουμένων, οἱ Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι Ἀρχιερεῖς, οἱ συγκροτοῦντες τὴν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ἀξιοχρέως ἐποιήσαντο πρόνοιαν περὶ τῆς ἐκλογῆς καὶ ἀποκαταστάσεως καταλλήλου καὶ ἀξίου Ἱεράρχου, πρὸς ἀνάληψιν τῆς ἀρχιερατικῆς προστασίας καὶ ποιμαντικῆς ράβδου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ταύτης.