Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς 8/21 Ἰανουαρίου 2017

Τὸ Σάββατον 8 / 21 τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἕκτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Ἀνακοίνωσις ἐν ὄψει τῶν Θεοφανείων.

Ἀριθμός Πρωτ. 2541

ΑΘΗΝΑΙ 20-12-2016 / 02-01-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ


Πρὸς

Τοὺς Ἐφημερίους, τὰς Μοναστικὰς Ἀδελφότητας καὶ τὰ ᾿Εκκλησιάσματα
τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ᾿Εκκλησίας τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς

 

Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,


Επίκειται πάλιν ἡ ἐτησία τελετὴ τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Θεοφανείων εἰς τὸν Κεντρικὸν Λιμένα Πειραιῶς. Ἅπαντες ὀφείλομεν νὰ δώσωμεν τὸ ὁμολογιακόν μας παρὸν ρυθμίζοντες τὰς ὑποχρεώσεις μας καταλλήλως, ὥστε νὰ δυνάμεθα νὰ λάβωμεν μέρος. Εἶναι δὲ ἀδιανόητον νὰ ἀπουσιάζουν οἱ ἐν Ἀττικῇ παροικοῦντες, ὅταν Κληρικοὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ προσέρχωνται διὰ νὰ παραστοῦν εἰς τὴν Τελετὴν ταύτην.

ПОСЛАНИЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО


№ Прот. 2535

Прочитать в Церкви на Празднике Рождества Христова


ПОСЛАНИЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 2016

«Он стал человеком, чтобы мы стали богами» Возлюбленные Отцы и Братья, чада возлюбленные о Господе,


РОЖДЕСТВО Господа нашего Иисуса Христа в мире, в Вифлееме Иудейском, двадцать веков тому назад, означало Вочеловечение Бога Слова и явление Бога на землю: «Бог явился во плоти» (1 Тим. III, 16). Сын Божий явился во плоти, как Богочеловек, чтобы вернуть нас к Божественной жизни, откуда мы отпали.

Messagio per la Nativita

N° di Prot. 2535

MESSAGGIO PER LA NATIVITÀ DI CRISTO

dell’anno di Grazia 2016

“Egli si fece uomo, affinché noi siamo fatti dei!”


Amati Padri e Fratelli, amati figli nel Signore,


LA NATIVITÀ del nostro Signore Gesù Cristo nel mondo, a Bethleem di Giudea, venti secoli fa, significava l’Incarnazione del Verbo di Dio e l’apparizione di Dio sulla terra: “Dio si è manifestato come uomo” (1 Tim. III, 16). Il Figlio di Dio si è manifestato rivestito di Carne, come Theantropo ossia Dio-uomo, per ricondurci alla vita divina, dalla quale eravamo decaduti.

رسالة المجمع المقدس في الميلاد

رسالة المجمع المقدس في الميلاد

و لأن الكلمة صار جسداً صار الإنسان مشاركاً دائماً في الله

احبتنا الاباء و الاخوة و ابنائنا في الرب

ولادة ربنا يسوع المسيح في العالم، في بيت لحم اليهودية، منذ عشرين قرنا، أشارت تجسد الله الكلمة وتجلي الله على الأرض:

الله ظهر في الجسد، (تيموثاوس الاولى 03:16) وقد ظهر ابن الله في الجسد من أجل استعادتنا بنا الى الحياة الإلهية كنا قد سقطنا منها

Message pour la Nativity Du Christ

N° de Prot. 2535


À lire à l’Eglisele jour de la Nativité


MESSAGE POUR LA NATIVITÉ DU CHRIST 2016

«Il est devenu homme, pour que nous soyons faits dieux»

Bien-aimés Pères et Frères, chers enfants dans le Seigneur,

LA NATIVITE de notre Seigneur Jésus Christ dans le monde, à Bethléem de Judée, il y a vingt siècles, signifiait l’Incarnation du Verbe de Dieu et la Μanifestation de Dieu sur la terre : «Dieu s est manifesté dans la chair» (Tim. III, 16). Le Fils de Dieu est apparu revêtu de Chair, comme Dieu-homme, pour nous ramener à la vie divine, d’où nous étions déchus.

Nativity Message

Protocol No. 2535

NATIVITY MESSAGE for 2016

 “He was made man, that we might be made God”

Beloved Fathers and Brethren; beloved children in the Lord:

The birth of our Lord Jesus Christ in the world, in Bethlehem of Judæa, twenty centuries ago, signalled the Incarnation of God the Word and the manifestation of God upon earth: “God was man- ifested in the flesh” (I St. Timothy 3:16). The Son of God was revealed in the flesh as the Thean- thropos (God-Man), in order to restore us to the Divine life from which we had fallen.