Ἀνακοινώσεις

Convocazione di Accusato

Lo Ierodiacono Benedetto, in secolo Giacomo Capecchi, ex membro della fraternità del Monastero di San Serafino di Sarov, Pistoia, Italia, di dimora attualmente sconosciuta, è chiamato il Martedì 2/15 novembre 2016 alle 11:00 per presentarsi al Tribunale Sinodale, nella sala "Rodon Amaranton", Galaxidiou 14 a Pireo, per rispondere ad accusi di violazione dei Santi Canoni.

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 12ης / 25ης Ὀκτωβρίου 2016

Τὴν Πέμπτην, 12αν /25ην τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς δευτέραν τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Convocazione di Accusato

Lo Ierodiacono Benedetto, in secolo Giacomo Capecchi, ex membro della fraternità del Monastero di San Serafino di Sarov, Pistoia, Italia, di dimora attualmente sconosciuta, è chiamato il Martedì 5/18 ottobre 2016 alle 11:00 per presentarsi al Tribunale Sinodale, nella sala "Rodon Amaranton", Galaxidiou 14 a Pireo, per rispondere ad accusi di violazione dei Santi Canoni.

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος

Τὸ Σάββατο, 17/30 τοῦ μηνὸς Ἰουλίου τοῦ ἔτους 2016, στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (Κάνιγγος 32, Ἀθήνα), συνῆλθε σὲ συνεδρίαση ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Νεότητος. Συμμετεῖχαν ὁ Σεβ. Μητρ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ Σεβ. Μητρ. Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ ὁ Αἰδεσ. Πρεσβύτερος π. Στυλιανὸς Τομαῆς.

Convocazione di Accusato

Lo Ierodiacono Benedetto, in secolo Giacomo Capecchi, ex membro della fraternità del Monastero di San Serafino di Sarov, Pistoia, Italia, di dimora attualmente sconosciuta, è chiamato il Martedì 12/25 ottobre 2016 alle 11:00 per presentarsi al Tribunale Sinodale, nella sala "Rodon Amaranton", Galaxidiou 14 a Pireo, per rispondere ad accusi di violazione dei Santi Canoni.

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας 2ης / 15ης Σεπτεμβρίου 2016

Τὴν Πέμπτην, 2αν /15ην τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 2016, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς πρώτην τακτικὴν Συνεδρίαν τῆς Νέας Συνοδικῆς Περιόδου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου. 

Enciclica Intorno All' Adunanza Ecumenista Dell' Isola Di Creta

N° Prot. 2483 

ENCICLICA
INTORNO ALL’ADUNANZA ECUMENISTA DELL’ISOLA DI CRETA

Amati in Cristo Presbiteri e Diaconi, 

Devoto Gregge della nostra santissima Chiesa 

dei Veri Cristiani Ortodossi di Grecia, 

Che la Grazia e la Benedizione di Dio siano con tutti voi! 

Come è noto, un mese fa si è radunata sull’isola di Creta a Kolymbari Khanion il cosiddetto “Santo e Grande Concilio della Chiesa Ortodossa”, che i mezzi mondani di informazione hanno presentato come un avvenimento “particolarmente importante e storico”.