Ἀνακοινώσεις

Ἐπιστολή πρός τόν Ὑπουργόν Παιδείας περί τῶν «Ἔμφύλων ταυτοτήτων»

Ἀριθμός Πρωτ. 2579

ΑΘΗΝΑΙ, 23-03/05-04-2017

 

Προς

Ἀξιότιμον κύριον Ὑπουργὸν

Παιδείας, Ἐρεύνης καὶ Θρησκευμάτων

Ἀνδρέα Παπανδρέου 37

151 80  Μαρούσι

 

ξιότιμε κ. Ὑπουργέ·

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος στὴν τελευταία Συνεδρία τῆς Ἱεραρχίας Αὐτῆς (8/21-02-2017), ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Καλλινίκου, ἀσχολήθηκε καὶ μὲ τὸ σοβαρὸ θέμα, τὸ ὁποῖο ἀπασχολεῖ ἔντονα τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ἐσχάτως, ἐξ αἰτίας τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Ἐρεύνης καὶ Θρησκευμάτων νὰ πραγματοποιηθεῖ ἐντὸς τοῦ τρέχοντος ἔτους στὰ Γυμνάσια τῆς χώρας μία θεματικὴ ἑβδομάδα μὲ τίτλο: «Σῶμα καὶ ταυτότητα».

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 7/20 Μαρτίου 2017

Τὴν Δευτέραν, 7 / 20 τοῦ μηνὸς Μαρτίου τοῦ ἔτους 2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ὀγδόην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων: 


1. Ἐγένετο ἐνημέρωσις ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμ. Δημητριάδος περὶ τῶν ἐν ἐξελίξει νομικῶν ὑποθέσεων ἀφορώντων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν.

2. Ἐνεκρίθη κατ᾽ ἀρχὴν σχέδιον ἐπιστολῆς διαμαρτυρίας τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας περὶ τοῦ θέματος τῶν λεγομένων ἐμφύλων ταυτοτήτων.

3. Συνεζητήθησαν ζητήματά τινα ποιμαντικῆς φύσεως.

4. Ἠσχολήθη ἐκ νέου μετὰ τῆς καταστάσεως τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς.

5. Ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἐνημέρωσε τὸ Ἱερὸν Συνοδικὸν σῶμα περὶ ζητημάτων σχετικῶν μὲ τὴν ἐξωτερικὴν Ἱεραποστολήν.

6. Συνεζητήθησαν καὶ ἕτερα θέματα τρεχούσης φύσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Κλητήριον Ἐπίκριμα

Καλεῖται ἐκ ὁ Ἱερομόναχος Γρηγόριος Ζιῶγος, ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τὴν Δευτέραν 7/20 Μαρτίου 2017 εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Ἱ.Ν. «Ρόδον τό Ἀμάραντον» Πειραιῶς, ὥραν 12.15, προκειμένου νὰ ἀπολογηθῇ διὰ κανονικὰ αὐτοῦ παραπτώματα.

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 8/21 Φεβρουαρίου 2017

Τὴν Τρίτην, 8 / 21 τοῦ μηνὸς Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἑβδόμην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων:

Ἡ Ἐκκλησία μας ἐπὶ τῆς Θεματικῆς Ἑβδομάδος μὲ τίτλο «Σῶμα καὶ Ταυτότητα»

Ἀριθμός Πρωτ. 2573  

ΑΘΗΝΑΙ,  22 - 2  / 07 – 03 - 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἱερὰ Σύνοδός μας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὴν Τακτικὴ Συνεδρίαση Αὐτῆς, 8/21-2-2017, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου, ἐνημερώθηκε γιὰ τὸ ἀπὸ 23-12-2016 Ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, μὲ τὸ ὁποῖο δίδονται Ὁδηγίες, γιὰ τὴν πραγματοποίηση στὰ Γυμνάσια τῆς Πατρίδος μας, ἐντὸς τοῦ 2017, μιᾶς Θεματικῆς Ἑβδομάδος, μὲ τίτλο «Σῶμα καὶ Ταυτότητα».

Ἀνακοίνωσις περὶ τῶν Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἀριθμός Πρωτ. 2566

Ἐν Ἀθήναις, 10/ 23 – 02 - 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

 

Πρὸς ἅπαντα τὸν Kλῆρον καὶ τὸν Λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἑορτάζει καὶ πάλιν τὰ ὀνομαστήριά Της. Ἡμεῖς, τὸ μικρὸν ποίμνιον τῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρ τῆς ἀμωμήτου Πίστεως, οἱ κατοικοῦντες ἐν Ἀθήναις καὶ ἐν τῇ εὐρυτέρα περιοχῇ, καλούμεθα νὰ τιμήσωμεν τὴν ἡμέραν ταύτην διὰ τῶν Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων, ἤτοι:

Νέο Περιοδικὸ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς: «Ἡ Πνευματικὴ Ἐπαγρύπνηση»

Κυκλοφόρησε τὸ πρῶτο τεῦχος (Ἰανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017) τοῦ νέου Περιοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς «Ἡ Πνευματικὴ Ἐπαγρύπνηση» στὴν ἀγγλικὴ γλώσσα (The Spiritual Watch), μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου.