ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ι.Σ. 30 - 3 / 12 - 4 - 2011


        Τὴν 30 Μαρτίου / 12 Ἀπριλίου 2011 ἡμέραν Τρίτην, εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις γραφεῖα Αὐτῆς, συνῆλθεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ συνεζήτησε τὰ κάτωθι θέματα:


1.    Ἐγένετο ὁ ἀπολογισμός τῶν θετικῶν καὶ ἀρνητικῶν χαρακτηριστικῶν τῆς συγκεντρώσεως περὶ τῆς λεγομένης «κάρτας τοῦ πολίτου».


2.    Συνεζήτησε τὸ θέμα τοῦ τρόπου τῆς ἀποδοχῆς τῶν ἐκ Λ.Δ. Κογκό Ἀφρικῆς Κληρικῶν.


3.    Ἔκαμε δεκτὸν τὸ αἴτημα τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος περί συμπεριλήψεως εἰς αὐτὴν τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδη.


4.    Ἐνέκρινε βελτιώσεις τινάς τοῦ Ὑπομνήματος πρὸς τὰς ἀρχάς.


5.    Ἀπεφάσισεν ὅπως ὁ δημοσιευόμενος κατάλογος τῶν Κληρικῶν ἀντικατασταθῇ ἀπό τὸν Κατάλογον τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἐφημερίων.


6.    Ἀπέρριψεν αἴτησιν προσχωρήσεως τοῦ νεοημερολογίτου ἱερέως Ν. Θ.


7.    Ἐνημερώθη ὑπὸ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νομικῶν Θεμάτων καὶ συνεζήτησε τὰ τρέχοντα ζητήματα.


8.    Ἀπεφάσισε περὶ τῆς συτάξεως τοῦ Ἀναστασίμου Μηνύματος.


9.    Ἐγένετο δεκτὴ πρὸς συζήτησιν ἡ ἀπό 27 - 3 / 9 - 4 τ. ἔ.  αἴτησις προσχωρήσεως τῶν ἐκ τῆς «Ἱερᾶς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Βορείου Ἀμερικῆς» Ἐπισκόπων Μωϋσέως καὶ Σεργίου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, πλὴν ὅμως, λόγω τῆς σημαντικότητος τοῦ ζητήματος καὶ τοῦ μικροῦ χρονικοῦ διαστήματος ἀπό τὴν ὑποβολὴν τῆς αἰτήσεως, ἀνεβλήθη ἡ ὁριστικὴ λῆψις ἀποφάσεως προκειμένου νὰ προσκληθοῦν γραπτῶς καὶ νὰ ἐκφέρουν γνώμην καὶ τὰ ἀπόντα μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ὡρίσθη πρὸς τοῦτο ἔκτακτος συνεδρία, τὴν Τρίτην 20-4/3-5-2011.